W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XXX/254/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kobylnica
status uchwały obowiązująca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1208)

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Gmina Kobylnica wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 12.000 (dwanaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 12.000.000,00 PLN (dwanaście milionów złotych).
 2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2021r.
 3. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2021r.
 4. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia, skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
 5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
 6. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej tj. wartości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
 7. Prowizja przygotowawcza Agenta Emisji nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 PLN (dziesięciu tysięcy złotych).
 8. Wydatki, o których mowa w ust. 7 związane z przeprowadzeniem emisji pokryte zostaną z dochodów podatkowych Gminy Kobylnica za 2021 rok.
 9. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych w wys. 4.873.636 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych w wys. 7.126.364 zł.

§ 3.

 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  1. seria A/2021na kwotę 500.000,00 PLN,
  2. seria B/2021na kwotę 500.000,00 PLN,
  3. seria C/2021na kwotę 500.000,00 PLN,
  4. seria D/2021na kwotę 500.000,00 PLN,
  5. seria E/2021na kwotę 1.000.000,00 PLN,
  6. seria F/2021na kwotę 1.000.000,00 PLN,
  7. seria G/2021na kwotę 1.000.000,00 PLN,
  8. seria H/2021na kwotę 2.000.000,00 PLN,
  9. seria  I/2021na kwotę 2.500.000,00 PLN,
  10. seria  J/2021na kwotę 2.500.000,00 PLN.
 2. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
  1. seria A/2021 po upływie 6 lat od daty emisji tj. w roku 2027,
  2. seria B/2021 po upływie 7 lat od daty emisji tj. w roku 2028,
  3. seria C/2021 po upływie 8 lat od daty emisji tj. w roku 2029,
  4. seria D/2021 po upływie 9 lat od daty emisji tj. w roku 2030,
  5. seria E/2021 po upływie 10 lat od daty emisji tj. w roku 2031,
  6. seria F/2021 po upływie 11 lat od daty emisji tj. w roku 2032,
  7. seria G/2021 po upływie 12 lat od daty emisji tj. w roku 2033,
  8. seria H/2021 po upływie 13 lat od daty emisji tj. w roku 2034,
  9. seria  I/2021 po upływie 14 lat od daty emisji tj. w roku 2035,
  10. seria  J/2021 po upływie 15 lat od daty emisji tj. w roku 2036.
 3. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 4. Jeżeli data wykupu określona w ust. 2 przypadnie w sobotę lub dzień wolny ustawowo od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 5. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Kobylnica obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
 6. Terminy i tryb umorzenia określi Wójt Gminy Kobylnica.

§ 4.

 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji,  z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe sumie stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych (WIBOR 6M) ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i marży.
 3. W przypadku przyjęcia przez Polskę euro jako waluty narodowej, stawka WIBOR, o której mowa w ust. 2 zastąpiona zostanie stawką EURIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, ustaloną na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego.
 4. Ostateczna wysokość marży, o której mowa w ust. 2, ustalona zostanie w wyniku negocjacji z nabywcą obligacji.
 5. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
 6. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania, określony w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 7. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§ 5. Rozchody związane z wykupem obligacji i wydatki związane z wypłatą oprocentowania pokryte zostaną z dochodów własnych Gminy Kobylnica pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2021-2036.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica, który upoważniony jest w szczególności do:

 1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
 2. dokonywanie wszelkich czynności związanych z  przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
 3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Każda jednostka samorządu terytorialnego na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych posiada prawną możliwość emisji obligacji.

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2021 emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu (w związku z koniecznością sfinansowania części wydatków majątkowych). Wykup obligacji planowany jest w latach 2027-2036. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe gminy oraz obowiązek zachowania ustawowo ustalonych ograniczeń. Przy takich ustaleniach wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2036 osiąga we wszystkich latach prawidłowy poziom.

Koszt emisji obligacji jest porównywalny do kosztu kredytu a ponadto emisja obligacji przynosi dodatkowe korzyści w postaci promocji Gminy. Ponadto, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wybór banku, który przygotowuje emisję – nie wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego. Pozyskanie środków w formie emisji jest dla Gminy korzystne nie tylko ze względu na  uproszczoną procedurę ale także możliwość elastycznego negocjowania warunków. Rzeczywista wysokość oprocentowania zostanie określona po przeprowadzeniu negocjacji z bankami. Koszt obsługi emisji obligacji szacowany jest na kwotę 3.723.000 zł.

Niniejsza uchwała jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji w trybie oferty niepublicznej. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

Powiadom znajomego