W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XXXIX/355/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Kobylnica
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.3569

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania ulg podatkowych w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Kobylnica i tworzących nowe miejsca pracy, do której ma zastosowanie rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.), oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 972/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (dz. Urz. UE L 215 z dnia 
7 lipca 2020 r.)

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, tj. oferujący towary i/lub usługi na rynku, bez względu na formę organizacyjno-prawną, wielkość i sposób finansowania;
 2. nowej inwestycji – należy przez to rozumieć inwestycję polegającą na wybudowaniu nowych budynków lub ich części (w tym powstałe w wyniku rozbudowy), na terenie Gminy Kobylnica i przeznaczeniu ich do prowadzenia działalności gospodarczej;
 3. nowo wybudowanych budynkach lub ich częściach – należy przez to rozumieć budynki lub ich części oddane do użytkowania po dniu 1 stycznia 2021 r.;
 4. nowych miejscach pracy – należy przez to rozumieć przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, przy czym w przypadku nowego przedsiębiorcy funkcjonującego na rynku krócej niż 12 miesięcy przyrost zatrudnienia oblicza się w odniesieniu do średniego zatrudnienia z całego okresu funkcjonowania przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność za przyrost zatrudnienia uznaje się liczbę utworzonych miejsc pracy.

§ 3.

 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono nowe miejsca pracy.
 2. Aby uznać nowe miejsca pracy za związane z inwestycją muszą one zostać utworzone w ciągu 1 roku od dnia oddania budynku lub jego części do użytkowania.
 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje przedsiębiorcy, który zalega z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Kobylnica w dniu przystąpienia do programu oraz całym okresie korzystania ze zwolnienia.

§ 4.

 1. Pomoc de minimis przewidziana w niniejszej uchwale może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszej uchwały łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie trzech lat poprzedzających dzień jej udzielenia, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 Euro, a w przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorcy działającemu w sektorze drogowego transportu towarów –stanowiącej równowartość 100 000 Euro.
 2. Jeżeli łączna kwota pomocy de minimis przekroczy pułapy określone w ust. 1, zwolnienie od podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy nie może być udzielone.
 3. Pomoc w formie przewidzianej niniejszą uchwałą nie może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż de minimis na tę samą inwestycję lub na tworzenie nowych miejsc pracy w związku z tą samą inwestycją, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub decyzji Komisji Europejskiej.

§ 5.

 1. Przedsiębiorca informuje Wójta Gminy Kobylnica o zamiarze przystąpienia do programu składając Zgłoszenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia wraz ze Zgłoszeniem, o którym mowa w pkt 1, następujących dokumentów:
  1. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis określony w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. nr 53, poz. 312);
  2. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub oświadczenia o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych (w tym również dotyczących pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie) albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ww. okresie, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
  3. oświadczenia o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, stanowiący załącznik nr 3 niniejszej uchwały;
  4. listy osób zatrudnionych w związku z zakończeniem nowej inwestycji.
 3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedkładania na żądanie organu udzielającego pomocy dodatkowych informacji niezbędnych dla prawidłowego nadzorowania i monitorowania pomocy.
 4. Wszelkie dane osobowe pozyskane od przedsiębiorcy w związku z wolą przystąpienia do programu będą przetwarzane przez Gminę Kobylnica wyłącznie w celach związanych z jego realizacją, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odnoszącymi się do ochrony danych osobowych.

§ 6.

 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 3 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w związku z zakończeniem nowej inwestycji utworzono nowe miejsca pracy, a w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy w roku zakończenia nowej inwestycji od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym oddano budynek lub jego część do użytkowania.
 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 3 przysługuje przez okres:
  1. 1 roku - w przypadku, gdy w wyniku nowej inwestycji powstał budynek lub jego część o powierzchni do 1000 m2 włącznie i utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy;
  2. 2 lat - w przypadku, gdy w wyniku nowej inwestycji powstał budynek lub jego część o powierzchni powyżej 1000 m2  i utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy.
 3. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia przez cały okres zwolnienia.

§ 7.

 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Wójta Gminy Kobylnica w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
 2. W przypadku dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
 3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
 4. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd Wójta Gminy Kobylnica co do spełniania warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia.
 5. Zwrot pomocy w przypadku utraty prawa do zwolnienia następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325).

§ 8.

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia w ramach uchwały zobowiązany jest do:

 1. składania najpóźniej do dnia 15 stycznia każdego roku, następującego po roku korzystania ze zwolnienia z podatku oświadczenia o utrzymywaniu zwiększonego stanu zatrudnienia w roku poprzednim, stanowiącego załącznika nr 4 niniejszej uchwały;
 2. przekazywania przez okres pierwszego roku korzystania ze zwolnienia, uzyskanego na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 2, informacji o otrzymanej pomocy de minimis poza niniejszą uchwałą, w terminie 14 dni od otrzymania pomocy.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 10.

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 2. Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2023 r.


Załączniki do uchwały stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 00 w. 249.

Załączniki

Powiadom znajomego