W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XL/362/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz. 4105

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 5 ust. 1 i 3 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1170 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kobylnica:

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m2 powierzchni gruntów;
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni;
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni gruntów;
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,30 zł od 1 m2 powierzchni gruntów;
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Stawkę podatku od nieruchomości określoną w § 1 pkt 2 lit e obniża się do 5,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej dla budynków gospodarczych lub inwentarskich, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, posadowionych na nieruchomościach, na których znajduje się zabudowa zagrodowa, a które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej.

§ 3.

 1. Poza przypadkami wymienionymi w art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się od podatku od nieruchomości:
  1. grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej;
  2. grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony bezpieczeństwa publicznego.
 2. Nie podlegają zwolnieniu nieruchomości lub ich części wymienione w ust. 1 zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej oraz działalności w rolnictwie i rybołówstwie w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.
 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle  wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/234/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Powiadom znajomego