W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XL/363/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.4106

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz na podstawie art. 6j ust. 1 pkt. 1 i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1, ust. 3, 4 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.),

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, o której mowa w §2 albo §3. W przypadku braku spełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, obowiązująca jest stawka określona w § 5 ust. 1.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 35 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 5 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 4. Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny w części, w jakiej opłata ta jest należna z tytułu zamieszkiwania na tej nieruchomości przez trzecie i każde następne dziecko wchodzące w skład takiej rodziny.

§ 5.

  1. Określa się wysokość stawki opłaty podwyższonej w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 105 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
  2. Stawka opłaty podwyższonej obowiązuje w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niezależnie od faktu posiadania kompostownika przydomowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XXVII/241/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 4638) .

§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Powiadom znajomego