W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XLIV/391/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kobylnica i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia tych ulg
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.118

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 59 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Kobylnica i jej jednostkom podległym na wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
 2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek ustawowych za opóźnienie za okres od dnia podpisania oświadczenia albo porozumienia, o których mowa w § 2, włącznie z tym dniem, do dnia upływu terminu zapłaty określonego w oświadczeniu albo porozumieniu
 3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.

§ 2.

Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności lub rozłożenie płatności całości lub części należności na raty, następuje w formie porozumienia lub jednostronnego oświadczenia woli Wójta, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 3.

 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, organ uprawniony może udzielać ulg, o których mowa w § 1 ust. 1, które:
  1. nie stanowią pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  2. stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach, o których mowa w:
   1. rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), oraz Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 972/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (dz. Urz. UE L 215 z dnia 7 lipca 2020 r.).
   2. rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 z późn. zm.), oraz Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (ue) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( DZ. Urz. UE L 511 z 22.02.2019)
   3. rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45 z późn.  zm.).
 2. Podmiot ubiegający się o udzielenie ulgi w spłacie należności, która stanowi pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi, wszystkich zaświadczeń albo oświadczeń oraz informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 743), tj.:
  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  2. informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr. 53, poz. 311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr. 121, poz. 810).

§ 4.

 1. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych uprawniony jest Wójt Gminy Kobylnica z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Umarzanie należności w kwocie przekraczającej jednorazowo dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia  za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia danego roku budżetowego może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji właściwej Rady Gminy Kobylnica, właściwej do spraw budżetu.
 3. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych, również z odsetkami umownymi.
 4. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
 5. Umorzenie części należności następuje pod warunkiem uregulowania należności w tej części, która nie podlega umorzeniu.
 6. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części należności. W takim przypadku poucza się dłużnika, iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części należności, będzie równoznaczne z brakiem zaistnienia warunku, o którym mowa w ust. 5 i będzie skutkowało brakiem skuteczności oświadczenia o umorzeniu.
 7. Umorzeniu może podlegać wyłącznie należność w kwocie netto, bez kwoty należnej z tytułu podatku od towarów i usług.

§ 5.

 1. Udzielanie ulg w spłacie należności następuje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
 2. Wnioski o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie należności na raty mogą być kierowane przez Wójta Gminy Kobylnica do zaopiniowania przez kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników Referatów Urzędu Gminy, którzy przedkładają Wójtowi stanowisko wraz z uzasadnieniem i niezbędną dokumentacją.

§ 6.

 1. Niezależnie od powyższego trybu wnioskowego należności pieniężne, mające charakter cywilnoprawny mogą być umarzane z urzędu w całości, jeżeli:
  1. osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł;
  2. osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
  3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
 2. Do należności umarzanych z urzędu, o których mowa w ust 1. mają zastosowanie zapisy § 4  ust. 1-4 niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 8.

W postępowaniach dotyczących udzielania ulg wszczętych i niezakończonych do czasu wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 10.

Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2023 r.

Powiadom znajomego