W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XLVI/423/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/479/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kobylnica
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz. 1261

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kobylnica, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LVIII/479/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kobylnica wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 5 w ust.1 w pkt 4 Regulaminu kropkę zastępuje się przecinkiem,
  2. w § 5 w ust.1 po pkt 4  dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „sprawowanie funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.”;
  3. Załącznik nr 2 do Regulaminu, stanowiący „Wysokość dodatku funkcyjnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/479/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kobylnica.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego