W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XLVI/424/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz. 1262

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 11 w zw. z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2268 z późn.zm.), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXI/191/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
  „Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, w stosunku do aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2”.
 2. § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
  „2. Odpłatność za przyznane specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Srebra Sieć II” ponoszą osoby, których dochód przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy  o pomocy społecznej, w wysokości 10% za jedną godzinę usługi. W takim przypadku nie mają zastosowania postanowienia przepisu ust. 3.
 3. W § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
  Dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie wg kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w % Wysokość opłaty w % ustalona od stawki godzinowej usługi
    Osoby samotnie gospodarującej Osoby w rodzinie
  Do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
  101% do 150% 3% 5%
  151% do 200% 5% 10%
  201% do 300% 10% 15%
  301% do 400% 15% 20%
  401% do 500% 50% 70%
  Powyżej 500% 100% 100%
 4. § 6 otrzymuje nowe brzmienie:
  „Koszt jednej godziny za usługi opiekuńcze ustala się w wysokości 44,28 zł, a koszt jednej godziny za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości  91,53 zł, z zastrzeżeniem, że cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych przyznanych w ramach projektu „Srebrna Sieć II” ustala się w wysokości 130,00 zł.

§ 2 Traci moc uchwała nr XXXIV/290/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Powiadom znajomego