W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LXIV/578/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr X/89/2019 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Kobylnica bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postepowania w tych sprawach
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.2568

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.  z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 90t ust.1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2230) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr X/89/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Kobylnica bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach, stanowiącym Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, wprowadza się następujące zmiany:

 1. W części II pt. CELE PROGRAMU punkt 5 otrzymuje brzmienie: „Zwiększenie liczby uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych.”
 2. Część III pt. SPOSOBY DZIAŁANIA otrzymuje brzmienie: „Niniejszy Program będzie realizowany poprzez przyznawanie przez Wójta Gminy Kobylnica stypendiów naukowych w formie pieniężnej uczniom uzdolnionym.”
 3. W części VI pt. EFEKTY PROGRAMU punkt 2 otrzymuje brzmienie: ”Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych”.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr X/89/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Kobylnica bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach, stanowiącym Regulamin Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, wprowadza się następujące zmiany:

 1. We wstępie uchyla się w ust. 1 pkt 2) w brzmieniu „2) stypendia artystyczne Wójta Gminy Kobylnica dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Kobylnica bez względu na miejsce zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica”.
 2. W Rozdziale 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „ § 2.
  1. Stypendium przyznawane jest uczniom uzdolnionym.
  2. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom uzdolnionym, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:
   1. uzyskali średnią ocen końcoworocznych co najmniej 5,00,
   2. uzyskali wysokie wyniki w nauce – nie mniej niż 75% maksymalnej liczby punktów z egzaminu ósmoklasisty,
   3. w ostatnim roku szkolnym uzyskali osiągnięcia na szczeblu co najmniej międzyszkolnym w dziedzinie nauki – konkursy, olimpiady.
  3. Wnioski o przyznanie stypendium podlegają ocenie punktowej prowadzonej w następujący sposób:
   1. ocena punktowa za średnią ocen końcoworocznych:
    Lp. Średnia ocen końcoworocznych Liczba punktów
    1. 5,0 – 5,2 10
    2. 5,3 – 5,5 20
    3. 5,6 – 5,8 30
    4. powyżej 5,9 40
   2. ocena punktowa za wysokie wyniki w nauce  z egzaminu ósmoklasisty:
    Lp. Wynik egzaminu ósmoklasisty Liczba punktów
    1. 75% - 80% 10
    2. 81% - 85% 20
    3. 86% - 90% 30
    4. powyżej 91% 40
   3. Ocena punktowa za osiągnięcia w dziedzinie nauki:
    Lp. Liczba udokumentowanych osiągnięć Liczba punktów
    1. 1 10
    2. 2 20
    3. 3 30
    4. 4 i więcej 40
   4. Uczniowie, którzy uzyskali stypendium, o którym mowa w ust. 1 i 2 mogą ubiegać się o kontynuacje wypłaty stypendium w kolejnych okresach nauki jeśli uzyskali średnią ocen za semestr i w klasyfikacji końcoworocznej co najmniej 4,5.”,
 3. W § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
  „2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2 do dnia 10 lipca, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 pkt 4. Wzór wniosku stanowi załącznik 1 do regulaminu.
  3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
  1. dokument potwierdzający uzyskanie wymaganej średniej z ocen końcoworocznych,
  2. dokument potwierdzający uzyskane wyniki z egzaminu ósmoklasisty,
  3. dokumenty potwierdzające osiągnięcia na szczeblu co najmniej międzyszkolnym w dziedzinie nauki – konkursy, olimpiady,
  4. zaświadczenie potwierdzające podjęcie nauki w szkole ponadpodstawowej – należy dostarczyć po ogłoszeniu wyników w szkole ponadpodstawowej, najpóźniej do 31 lipca.”
 4. W § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Wnioski o kontynuację wypłaty stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 4 należy składać w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2 w terminie:
  1. do dnia 20 lutego każdego roku za I semestr nauki,
  2. do dnia 30 czerwca każdego roku za II semestr nauki. Wzór wniosku stanowi załącznik 2 do Regulaminu.”
 5. W § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Do wniosku o kontynuację wypłaty stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 4  należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie wymaganej średniej ocen”,
 6. W § 3 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „ 7. Postanowienia § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio do wniosku o  kontynuację wypłaty stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 4 ”,
 7. W § 5 uchyla się ust. 5 i 6 w brzmieniu „5. W przypadku spełnienia kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 należy złożyć wniosek o kontynuację wypłaty stypendium. 6. Wniosek o kontynuacje wypłaty stypendium, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z dokumentem potwierdzającym średnią ocen oraz ocenę z zachowania za semestr, którego dotyczy rozliczenie należy złożyć w terminie: 1) do dnia 20 lutego za I semestr nauki, 2) do dnia 30 czerwca każdego roku za II semestr nauki.”,
 8. W § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Przerwa w otrzymywaniu stypendium spowodowana niespełnieniem kryterium określonego w § 2 ust. 4 nie powoduje utraty prawa do otrzymywania stypendium w okresach następnych, o ile kryterium to zostanie spełnione.”,
 9. Załącznik Nr 1 do Regulaminu, stanowiący wzór wniosku  o przyznanie stypendium, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 10. Uchyla się w całości Rozdział 2 w brzmieniu „Stypendia artystyczne Wójta Gminy Kobylnica dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Kobylnica bez względu na miejsce zamieszkania”, tj. § 7 – 11 Regulaminu,
 11. Uchyla się w całości załącznik Nr 2 do Regulaminu, stanowiący wzór wniosku o przyznane stypendium artystycznego,
 12. Wzór wniosku o kontynuację wypłaty stypendium, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Załączniki

Powiadom znajomego