W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LXXIII/646/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów zatrudniających Dziennych Opiekunów lub dla Dziennych Opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie gminy Kobylnica
uchylona przez/utraciła moc na podstawie IV/43/2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz. 5805

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 204 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Kobylnica dla podmiotów zatrudniających Dziennych Opiekunów lub dla Dziennych Opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie gminy Kobylnica  w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie gminy Kobylnica.

§ 2.

 1. Dotacji, o której mowa w § 1 udziela się na okres roku kalendarzowego, na wniosek podmiotu zatrudniającego Dziennych Opiekunów lub na wniosek Dziennych Opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie gminy Kobylnica. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa  Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ul. Wodna 20/2.

§ 3.

Z podmiotem zatrudniającym Dziennych Opiekunów lub z Dziennym Opiekunem prowadzącym działalność na własny rachunek na terenie gminy Kobylnica, któremu przyznana zostanie dotacja, Gmina Kobylnica zawrze umowę o dotację.

§ 4.

 1. Przyjmuje się następujące zasady ustalania dotacji, o której mowa w §1:
  1. dotacja będzie przekazywana w okresach miesięcznych na rachunek bankowy uprawnionego podmiotu wskazany we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 w terminach:
   1. do ostatniego dnia danego miesiąca - za miesiące styczeń – listopad,
   2. do 20 grudnia za miesiąc grudzień;
  2. wysokość dotacji za dany miesiąc będzie ustalana na podstawie informacji składanej przez podmiot uprawniony do dnia 5 każdego miesiąca o ilości dzieci objętych opieką, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy płatność. Informację powyższą należy składać w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ul. Wodna 20/2. Wzór informacji określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
  3. w przypadku, gdy faktyczna liczba dzieci objętych opieką w danym miesiącu różni się od danych przyjętych dla wyliczenia wysokości dotacji za dany miesiąc, kwota dotacji na miesiąc następny obejmuje odpowiednio potrącenie lub dopłatę różnicy za miesiąc poprzedni;
  4. dziecko objęte opieką po pierwszym dniu danego miesiąca wykazuje się w miesiącu następnym zgodnie z datą jego przyjęcia pod opiekę Dziennego Opiekuna;
  5. jeżeli w trakcie miesiąca dziecko zostało wykreślone z listy wychowanków, podmiot zatrudniający Dziennych Opiekunów lub Dzienny Opiekun  prowadzący działalność na własny rachunek przekazuje informację o dacie wykreślenia dziecka z listy wychowanków w miesiącu następnym;
  6. dotacja na dzieci objęte opieką, o których mowa w pkt. 4 i 5 przysługuje w miesiącu przyjęcia lub wykreślenia z listy wychowanków, proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych, w których dziecko było objęte opieką Dziennego Opiekuna.

§ 5.

 1. Dotacja, o której mowa w § 1powinna być wykorzystana do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, na który została przyznana.
 2. Podmiot zatrudniający Dziennych Opiekunów lub Dzienny Opiekun prowadzący działalność na własny rachunek zobowiązany jest do przedstawienia rozliczenia dotacji za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. W przypadku zaprzestania działalności przez podmiot zatrudniający Dziennych Opiekunów lub przez Dziennego Opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek w trakcie roku kalendarzowego, rozliczenie otrzymanej dotacji składa się w terminie do 30 dni od daty otrzymania ostatniej części dotacji.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 7.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Załączniki

Powiadom znajomego