W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr III/36/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmieniającą uchwałę Nr LXX/626/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
zmieniająca uchwałę nr LXX/626/2023,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz. 2985

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 951 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków po zgłoszeniu zamiaru podjęcia uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/626/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 października 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie udzielona w wysokości 100 % nakładów koniecznych zadania inwestycyjnego, lecz nie więcej niż kwota, o którą ubiega się wnioskodawca, zgodnie z progami określonymi w Programie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 niniejszej uchwały”.
 2. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Dotacja będzie przyznana do wysokości środków zabezpieczonych przez Radę Gminy Kobylnica w budżecie Gminy oraz środków otrzymanych w ramach dofinansowania uzyskanego z Programu”.
 3. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Wkład własny będący różnicą pomiędzy przyznanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego dofinansowaniem na realizację inwestycji, a całkowitym kosztem realizacji inwestycji, nie mniej jednak niż 2%, zostanie wypłacony z budżetu Gminy Kobylnica”.
 4. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Wnioskodawcy, dla którego uzyskanie dotacji celowej stanowi pomoc de minimis na działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym w rolnictwie lub rybołówstwie, może być przyznana dotacja, o której mowa w § 1 w przypadkach i na zasadach określonych w zależności od prowadzonej działalności w:
  1. Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2013 r.) w takim przypadku pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2031 r.;
  2. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str. 9 z późn. zm.), w zakresie w jakim dotyczy prowadzonej w zabytku działalności w rolnictwie, w takim przypadku pomoc de minimis w sektorze rolnym na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2028 r.;
  3. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L. 190 z 28.06.2014 r. str. 45 z późn. zm.) w zakresie w jakim dotyczy prowadzonej w zabytku działalności w rybołówstwie, w takim przypadku pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2030 r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Powiadom znajomego