W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr IV/41/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
status uchwały obowiązująca

Na podstawie art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zwanych dalej „właścicielami nieruchomości” i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Ustala się następujące zasady odnoszące się do częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji:

 1. papieru i tektury:
  • w zabudowie jednorodzinnej, z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie przez cały rok;
  • w zabudowie wielolokalowej, z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie przez cały rok;
 2. metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych:
  • w zabudowie jednorodzinnej, z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie przez cały rok;
  • w zabudowie wielolokalowej, z częstotliwością co najmniej raz na tydzień przez cały rok;
 3. szkła:
  • w zabudowie jednorodzinnej, z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc przez cały rok;
  • w zabudowie wielolokalowej, z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie przez cały rok;
 4. bioodpadów:
  • w zabudowie jednorodzinnej z częstotliwością:
   • co najmniej raz na miesiąc w okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 grudnia do 31 grudnia oraz
   • co najmniej raz na tydzień w okresie 1 kwietnia do 30 listopada;
  • w zabudowie wielolokalowej z częstotliwością:
   • co najmniej raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz
   • co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 listopada do 31 grudnia;
  • w zakresie drzewek świątecznych naturalnych, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, z częstotliwością co najmniej dwa razy w miesiącu styczniu oraz lutym, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu do Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy Kobylnica pod nr tel.: 59 858 62 00 wew. 318 i 319;
 5. niesegregowanych (zmieszanych):
  • w zabudowie jednorodzinnej, z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie przez cały rok.
  • w zabudowie wielolokalowej, z częstotliwością nie rzadziej niż raz na tydzień przez cały rok;
 6. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, z częstotliwością co najmniej raz na kwartał.
 7. odpadów wielkogabarytowych w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, z częstotliwością co najmniej raz na kwartał.
 8. odpadów tekstyliów i odzieży w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, z częstotliwością co najmniej raz na kwartał.

§ 3.

 1. Gmina organizuje odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów powstałych w gospodarstwie domowym, jeżeli są one gromadzone w pojemnikach posiadających konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów i spełniające normę PN-EN 840-1, o minimalnej pojemności120 l.
 2. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów, niż określone w harmonogramie odbioru.
 3. W zabudowie jednorodzinnej odbiorowi będą podlegały pojemniki i worki wystawione przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego sposobu odbioru w porozumieniu z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych.

§ 4. Adres oraz wszelkie dane dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) umieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobylnica www.kobylnica.pl, w zakładce „gospodarka odpadowa i ściekowa” – folder „Aktualności – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

§ 5. Do PSZOK mieszkańcy mogą przekazywać w każdej ilości odpady wytworzone w gospodarstwie domowym takie jak:

 1. papier i tektura;
 2. szkło;
 3. tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 4. bioodpady;
 5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 6. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 7. przeterminowane leki i chemikalia;
 8. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 9. chemikalia;
 10. zużyte baterie i akumulatory;
 11. odzież i tekstylia;
 12. odpady niebezpieczne.

§ 6. Do PSZOK mieszkańcy mogą przekazywać w ograniczonej ilości odpady wytworzone w gospodarstwie domowym takie jak:

 1. zużyte opony – w ilości 8 sztuk na właściciela nieruchomości na rok;
 2. odpady budowlane i rozbiórkowe  – w ilości do 1 m3 na nieruchomość zamieszkałą na rok.

§ 7. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów lub niewłaściwego prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów w Urzędzie Gminy Kobylnica telefonicznie pod nr 59 858 62 00 wew. 318 lub 319, elektronicznie – e-mail: kobylnica@kobylnica.pl lub osobiście.

§ 8. Traci moc Uchwała nr XXVII/240/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 października 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 4606).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Wójta Gminy Kobylnica.

§ 10. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 I 2a pkt 5 ww. ustawy oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, proponuje się podjęcie uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

W § 2 proponuje się wprowadzić transparentny podział minimalnej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej oraz dla zabudowy wielolokalowej, a także zmiany wspomnianych minimalnych częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych dla poszczególnych frakcji odpadów w sposób następujący:

Rodzaj frakcji odpadów komunalnych Minimalna częstotliwość odbioru odpadów ujęta w regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującym w okresie lat 2020 - 2024 Minimalna częstotliwość odbioru odpadów proponowana w regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującym od dnia 1 stycznia 2025 roku
Papier i tektura
 • z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc przez cały rok;
 • w zabudowie jednorodzinnej, z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie przez cały rok;
 • w zabudowie wielolokalowej, z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie przez cały rok; 
Szkło
 • z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc przez cały rok;
 • w zabudowie jednorodzinnej, z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc przez cały rok;
 • w zabudowie wielolokalowej, z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie przez cały rok; 
Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe
 • z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc w okresie od 1 stycznia do 31 marca i od 1 listopada do31 grudnia oraz
 • z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października;
 • w zabudowie jednorodzinnej, z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie przez cały rok;
 • w zabudowie wielolokalowej, z częstotliwością co najmniej raz na tydzień przez cały rok; 
Bioodpady
 • z częstotliwością dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
  • raz na tydzień w okresie od 1 maja do 30 września
  • raz na dwa tygodnie w miesiącach: marzec, kwiecień, październik;
  • raz w miesiącu w okresie od 1 stycznia do końca lutego oraz od 1 listopada do 31 grudnia;
 • z częstotliwością dla budynków wielolokalowych:
  • raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października;
  • raz na dwa tygodnie w okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 listopada do 31 grudnia;
 • w zabudowie jednorodzinnej z częstotliwością:
  • co najmniej raz na miesiąc w okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 grudnia do 31 grudnia oraz
  • co najmniej raz na tydzień w okresie 1 kwietnia do 30 listopada;
 • w zabudowie wielolokalowej z częstotliwością:
  • co najmniej raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz
  • co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 listopada do 31 grudnia;
  • w zakresie drzewek świątecznych naturalnych, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, z częstotliwością co najmniej dwa razy w miesiącu styczniu oraz lutym, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu do Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy Kobylnica pod nr tel.: 59 858 62 00 wew. 318 i 319;
Niesegregowane (zmieszane) odpady
 • z budynków mieszkalnych jednorodzinnych z częstotliwością raz na dwa tygodnie przez cały rok;
 • z budynków mieszkalnych wielolokalowych z częstotliwością raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października, natomiast w pozostałej części roku raz na dwa tygodnie; 
 • w zabudowie jednorodzinnej, z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie przez cały rok.
 • w zabudowie wielolokalowej, z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na tydzień przez cały rok; 
Odpady tekstyliów i odzieży
 • brak zapisów ze względu na brak obowiązku selektywnej zbiórki tego rodzaju odpadu;
 • w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, z częstotliwością co najmniej raz na kwartał;

Wprowadzenie przedstawionych powyżej minimalnych częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od dnia 01.01.2025r. pozwoli na zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów przede wszystkim z zabudowy wielolokalowej, której znacząco przybyło w ostatnich latach na terenie gminy Kobylnica, a także z zabudowy jednorodzinnej głównie w zakresie odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz papieru i bioodpadów. Dodatkowo, aby zapewnić większą sprawność i efektywność odbioru bioodpadów w zakresie tzw. żywych drzewek świątecznych, proponuje się wprowadzić możliwość przekazywania tego odpadu w metodzie „odbiór u źródła (spod posesji mieszkańców)”, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy Kobylnica. Co więcej zwiększona częstotliwość odbioru bioodpadów w miesiącach kwietniu, październiku oraz listopadzie pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców ze względu na dużą ilość tego odpadu spowodowaną wzmożonymi pracami w ogrodach i domostwach (odpady typu: koszona trawa, cięte krzewy, opadłe liście drzew).

W celu zapewnienia mieszkańcom możliwości prowadzenia wymaganej od dnia 01.01.2025r. selektywnej zbiórki odpadów odzieży i tekstyliów w § 2 proponuje się wprowadzić minimalną częstotliwość odbioru odpadów tego typu w cyklu co najmniej raz na kwartał.

Wszystkie przedstawione zmiany zapisów szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, mają na celu zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz pozyskiwanie do celów recyklingu dobrej jakości surowców wtórnych. Zaproponowane powyżej zmiany pozwalają stworzyć dogodne warunki efektywnej i ekonomicznej pracy dla podmiotu zagospodarowującego zebrane z terenu Gminy Kobylnica odpady komunalne w sposób zgodny z zapisami ustawy o odpadach.

Z uwagi na powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.

Powiadom znajomego