W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XVIII/161/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2020
zmieniona przez XXXI/259/2020
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.539

Treść

UCHWAŁA Nr XVIII/161/2019
RADY GMINY KOBYLNICA
z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art.215, art. 217 ust. 2 pkt 2, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art.237, art.242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Kobylnica
uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w łącznej  wysokości: 83.518.593 zł, w tym:
1)      dochody bieżące w wysokości: 75.657.840 zł, w tym:
a)      z tytułu dotacji i środków  na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości  992.108  zł.
2)      dochody majątkowe w wysokości: 7.860.753 zł, w  tym:
a)      z tytułu dotacji środków  na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości  3.722.253 zł .
-     zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2
1.       Ustala  się  wydatki  budżetu  gminy na 2020 rok w łącznej wysokości: 83.636.403 zł
-    zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.       Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w wysokości:  70.621.013 zł, w tym:
1)      wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 43.426.887 zł, z czego:
a)      wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości  25.397.099 zł;
b)      wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 18.029.788 zł;
2)      wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości:  6.759.055 zł;
3)      wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości : 17.849.293 zł;
4)      na programy finansowane  z udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  ustawy o finansach publicznych w wysokości  1.010.753 zł;
5)      wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości:  1.575.025 zł;
-     zgodnie z załącznikiem nr 2.
3.       Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w wysokości: 13.015.390 zł, w tym:
1)      wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.652.440 zł, w tym:
a)      na programy finansowane  z udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy  o finansach publicznych w wysokości  3.996.348 zł;
2)      wydatki na objęcie udziałów spółki prawa handlowego w kwocie 362.950 zł. 
-     zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 117.810 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu. 
§ 4
Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.000.000  zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.882.190 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5
W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1.       ogólną w wysokości  190.000 zł;
2.       celową w wysokości  220.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 6
W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:
1)      Dochody w wysokości 16.102.575 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4.
2)      Wydatki w wysokości 15.909.942 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5.
3)      Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów  lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 342.000 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 1.129.989 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.
4)      Wydatki w wysokości 1.816.815 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7.
5)      Dochody w kwocie 370.000 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie  392.000 zł  na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień - zgodnie z załącznikiem nr 8.
6)      Dochody w wysokości 21.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości  25.000 zł na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska  - zgodnie z załącznikiem nr 9.
7)      Dotacje podmiotowe z budżetu gminy na łączną kwotę 4.245.836 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.
8)      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.142.209 zł  – zgodnie z załącznikiem nr 11.
9)      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 341.700 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12.
10)   Plan wydatków budżetu na przedsięwzięcia realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa  - zgodnie z załącznikiem nr 13.
11)   Plan wydatków budżetu obywatelskiego  w podziale na zadania infrastrukturalne i społeczne - zgodnie z załącznikiem nr 14.
12)   Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.320.160 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.327.033 zł.
13)   Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 35.328 zł.

§ 7
1.       Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2020 roku w łącznej kwocie 3.328.375  zł – zgodnie z załącznikiem nr 15.
2.       Upoważnia się Wójta Gminy Kobylnica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - jak w załączniku nr 15.

§ 8
Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i  kredytów zaciąganych na:
1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości  600.000  zł;
2)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości  117.810 zł, 
3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  3.882.190 zł.

§ 9
W zakresie wykonywania budżetu Wójta Gminy upoważnia się do:
1)      dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
2)      dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a)      zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
b)      zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
c)       zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3)      zaciągania kredytów i pożyczek na:
a)      pokrycie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 600.000 zł;
b)      finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości  117.810  zł;
c)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 3.882.190  zł.
4)      udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł, 
5)      lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10
Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień podległym jednostkom organizacyjnym do zaciągania w roku 2020 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Łączna wartość powyższych zobowiązań wraz ze zobowiązaniami gminy nie może przekroczyć kwoty 10.000.000 zł.

§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki

uzasadnienie pdf, 433 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane