W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XIX/166/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kobylnica
uchylona przez/utraciła moc na podstawie IV/42/2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.499

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Kobylnica dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Kobylnica w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Kobylnica.
 2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Kobylnica dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Kobylnica w kwocie 150 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Kobylnica.

§ 2

 1. Dotacji, o której mowa w § 1 udziela się na okres roku kalendarzowego, na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy na terenie Gminy Kobylnica. Wnioski o udzielenie dotacji składa się wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wnioski należy składać w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ul. Wodna 20/2.

§ 3

Z podmiotem prowadzącym żłobek/klub dziecięcy, któremu przyznana zostanie dotacja, Gmina Kobylnica zawrze stosowną umowę.

§ 4

 1. Przyjmuje się następujące zasady ustalania dotacji:
  1. dotacja będzie przekazywana w częściach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.
  2. wysokość miesięcznej części dotacji będzie ustalana na podstawie informacji składanej do dnia 5 każdego miesiąca o ilości dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym, wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy płatność. Informację należy składać w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ul. Wodna 20/2, wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. w przypadku, gdy faktyczna liczba dzieci objętych opieką w miesiącu różni się od danych przyjętych dla wyliczenia dotacji za dany miesiąc, kwota dotacji na miesiąc następny obejmuje odpowiednio potrącenie lub dopłatę różnicy za miesiąc poprzedni,
  4. dziecko objęte opieką po pierwszym dniu danego miesiąca wykazuje się w miesiącu następnym zgodnie z datą jego przyjęcia do żłobka/klubu dziecięcego,
  5. jeżeli w trakcie miesiąca dziecko zostało wykreślone/ wypisane, podmiot prowadzący żłobek/klub dziecięcy przekazuje informację o dacie wykreślenia/ wypisania dziecka w miesiącu następnym,
  6. dotacja na dzieci objęte opieką, o których mowa w pkt. 4 i 5 przysługuje w miesiącu przyjęcia, wypisania lub wykreślenia, proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych, w których dziecko było objęte opieką,

§ 5

 1. Dotacja celowa powinna być wykorzystana do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, na który została przyznana.
 2. Podmiot prowadzący żłobek/klub dziecięcy zobowiązany jest do przedstawienia rozliczenia dotacji za dany rok kalendarzowy w terminie do 15 stycznia następnego roku, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. W przypadku zaprzestania działalności żłobka/klubu dziecięcego w trakcie roku kalendarzowego, rozliczenie otrzymanej dotacji składa się w terminie do 30 dni od daty otrzymania ostatniej części dotacji.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XVI/134/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kobylnica.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego