W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 73/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylnica
Status obowiązujące

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kobylnica stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 12/2022 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 20 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1.  W § 9 ust. 1 skreśla się pkt 4).
 2. W § 11 po pkt 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu:
  „8) Wieloosobowego stanowiska ds. inwestycji”.
 3. W §15 zmienia się treść pkt 3) nadając mu brzmienie:
  „3) Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji”.
 4. §21 otrzymuje brzmienie:
  „§21 W skład Wieloosobowego stanowiska ds. inwestycji wchodzą następujące stanowiska pracy:
  1. stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych (IR),
  2. stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych kubaturowych (II),
  3. stanowisko ds. inwestycji sanitarnych (IŚ),
  4. stanowisko ds. inwestycji drogowych (ID),
  5. stanowisko ds. inwestycji obiektowych (IO)”.
 5. §22 otrzymuje brzmienie:
  „§22 Do zadań i kompetencji Wieloosobowego stanowiska ds. inwestycji należy w szczególności:
  1. przedstawianie propozycji dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego udział w opracowaniu wieloletniego planu finansowego i w bieżącej jego aktualizacji,
  2. udział w opracowaniu Wieloletniego Planu Finansowego i w bieżącej jego aktualizacji,
  3. przygotowywanie, nadzór i rozliczenie realizacji budowy, przebudowy dróg gminnych, obiektów mostowych i infrastruktury technicznej drogowej,
  4. przygotowywanie, nadzór i rozliczenie realizacji budowy, przebudowy budynków komunalnych mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz obiektów komunalnych,
  5. przygotowywanie, nadzór i rozliczenie realizacji budowy, przebudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
  6. współpraca z podmiotami zewnętrznymi dotycząca wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych (z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych o zabudowie grupowej), w tym budowy komunalnej infrastruktury technicznej, w zakresie przygotowania, nadzoru i rozliczenia, zgodnego z zawartymi umowami,
  7. ewidencja inwestycji,
  8. pomoc merytoryczna dla jednostek organizacyjnych Gminy, przy realizacji remontów obiektów,
  9. kreowanie polityki przyjaznej inwestorom”.
 6. W § 39 zmienia się treść pkt 5) nadając mu brzmienie:
  „5) współpraca z Referatami i samodzielnymi stanowiskami w zakresie uzgodnień sieci w drogach i w innych gruntach komunalnych”.

§2

Dotychczasowy schemat organizacyjny Urzędu Gminy Kobylnica stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 maja 2022 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica.


Zamieszczone załączniki stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 00 wew. 239.

Załączniki

Powiadom znajomego