W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej Kpa w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ooś

zawiadamiam

że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Inwestora: Elektrownia PV 46 Sp. z o.o, 
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowana przez Panią Izę Michałek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 52 w miejscowości Słonowiczki, gm. Kobylnica” w dniu 29 stycznia 2020 roku wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie w Urzędzie Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76 – 251 Kobylnica, w pok. nr 22 w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Kobylnica, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, zgodnie z art. 127 i 129 Kpa. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Słonowiczki,
  • zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.kobylnica
  • zamieszczenie na stronie internetowej Systemu informacji o środowisku www.sios.pl.

Art. 49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi: w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonanego upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 85 ust. 3 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Powiadom znajomego