W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

ds. inwestycji zewnętrznych i uzgodnień sieciowych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Brak ofert.
Szczegóły
Stanowisko ds. inwestycji zewnętrznych i uzgodnień sieciowych
Miejsce pracy Referat Inwestycji Urzędu Gminy Kobylnica
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert siedziba Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – budynek B, parter pokój nr 2
Status rozstrzygnięte

Kobylnica, dn. 18.12.2023 r.

OK.2110.35.1.2023

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko:  ds. inwestycji zewnętrznych i uzgodnień sieciowych w Referacie Inwestycji w Urzędzie Gminy Kobylnica w wymiarze: pełnym

Umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. wykształcenie wyższe techniczne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunkach związanych z budownictwem;
  4. co najmniej 2 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 2 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
  5. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;
  6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
  7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
  8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem, o którym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, zaliczona służba przygotowawcza;
  2. znajomość procesów inwestycyjno-budowalnych;
  3. zawodowe kursy specjalistyczne;
  4. znajomość przepisów: ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych;
  5. umiejętność samodzielnego myślenia i działania, zorientowanie na realizację celów, umiejętność komunikowania się i pracy w zespole, elastyczność w działaniu, odporność na stres.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnej budowy infrastruktury technicznej związanej z realizacją inwestycji mieszkaniowych o zabudowie grupowej w tym:
   1. przygotowanie projektów umów dotyczących współfinansowania zadań inwestycyjnych,
   2. nadzór nad właściwą realizacją i rozliczaniem współfinansowanych zadań, zgodnie z podpisanymi umowami,
   3. przygotowywanie projektów umów odpłatnego przejęcia wybudowanej infrastruktury technicznej;
  2. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnej budowy infrastruktury technicznej związanej z realizacją inwestycji innych niż mieszkaniowe,
  3. współpraca z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie przygotowania projektów:
   1. decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
   2. warunków na budowę urządzeń kanalizacji deszczowej,
  4. współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym ze Spółką Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.  w zakresie wspólnej budowy infrastruktury technicznej związanej z realizacją inwestycji innych niż mieszkaniowe, w tym:
   1. analizy potrzeb dotyczących budowy i infrastruktury technicznej,
   2. opiniowanie planów rozwoju infrastruktury technicznej,
   3. opiniowanie projektów opinii dla budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
   4. przekazywanie wybudowanych i przejętych urządzeń na majątek Spółki,
  5. współpraca z Referatami w zakresie uzgodnień sieci w drogach i innych w gruntach komunalnych,
  6. współpraca z Referatami (stanowiskami) Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie dotyczącym nadzorowanych zadań inwestycyjnych oraz ich właściwego zakończenia.
 4. Informacja o warunkach pracy:
  1. osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie wykonywać pracę biurową zespołową, przy wykorzystaniu  urządzeń informatycznych;
  2. praca jednozmianowa na parterze budynku A Urzędu Gminy, pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe z wykorzystaniem urządzeń informatycznych;
  3. praca w systemie czasowym, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7.30-16.30, wtorek- czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30;
  4. proponowane pierwsze łączne wynagrodzenie brutto (zależne od kompetencji i doświadczenia) do 6.500 zł miesięcznie;
  5. w ramach stosunku pracy zatrudniony pracownik dodatkowo otrzymywać będzie: wynagrodzenie roczne, tzw. 13-tkę; nagrody jubileuszowe z tytułu stażu pracy powyżej 20 lat, świadczenia socjalne z okazji świąt oraz dofinasowanie do wypoczynku własnego i dzieci, finansowe nagrody uznaniowe Wójta Gminy uzależnione od wyników w pracy;
  6. pracownikom podejmującym pracę gwarantujemy wsparcie specjalistów w objęciu stanowiska, regularne kursy i szkolenia oraz możliwość ubiegania się o dofinansowanie do 50% kosztów kształcenia na kierunkach studiów zbieżnych z zajmowanym stanowiskiem.
 5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej:
  Urząd zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kserokopie świadectw pracy;
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
  6. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kierunkowych kursów, szkoleń;
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności;
  8. oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zniszczenie dokumentów.

Druk kwestionariusza osobowego i druki oświadczeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – budynek B, pokój nr 2, parter z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: ds. inwestycji zewnętrznych i uzgodnień sieciowych w Referacie Inwestycji w Urzędzie Gminy Kobylnica w terminie do dnia 2 stycznia 2024 r. do godziny 10.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kobylnica w dniu 2 stycznia 2024 r., godz. 12.00.

Osoby zakwalifikowane do następnego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica.

Załączniki

Powiadom znajomego