W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

[GPŚ 01] Decyzje o warunkach zabudowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy budownictwo, architektura i urbanistyka
Komórka odpowiedzialna Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (GPŚ)
Miejsce

Urząd Gminy Kobylnica 
ul. Główna 20
76-251 Kobylnica

Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
budynek A pok. nr 5

Godziny przyjęć: 
pn: 7:30 - 16:30
wt - czw: 7:30 -15:30
pt: 7:30 - 14:30

tel. 59 858 62 00, wew. 232.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopia mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2 egz.), obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (wyznaczony w odległości nie mniejszej niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 m), w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000,
  • 1 egzemplarz mapy powinien zawierać określenie granic terenu objętego wnioskiem,
  • mapy należy nabyć w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku.
 3. W przypadku inwestycji mogących pogarszać stan środowiska lub szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi do wniosku należy załączyć ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze.
 4. Pełnomocnictwo wydane osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.
 5. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.
Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie w Biurze Obsługi Interesanta (budynek B pokój nr 2) wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami.
 2. Rozpatrzenie wniosku po przeprowadzonej wcześniej analizie (ewentualne uzupełnienie wniosku po otrzymaniu wezwania organu).
 3. Uzgodnienie projektu decyzji z odpowiednimi organami administracyjnymi w przypadkach, kiedy jest ono wymagane.
 4. Wydanie decyzji.
Opłaty
 • 598,00 zł za wydanie decyzji,
 • 17,00 zł za oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,
 • nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji oraz złożenie pełnomocnictwa w sprawach nauki, 
 • szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 • zwalnia się od opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Opłatę skarbową należy wnieść gotówką lub przelewem na adres: Gmina Kobylnica, 76-251 Kobylnica, Bank Spółdzielczy w Sławnie

Numer konta: 73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Wpłat gotówkowych można dokonać w kasie Urzędu Gminy Kobylnica - w oparciu o zlecenie, stosownie wypełnione i potwierdzone przez pracownika odpowiedzialnego za właściwe ustalenie opłaty skarbowej.

W przypadku niewydania decyzji opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek.

Czas załatwienia sprawy

Decyzje wydawane są w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Kobylnica.
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
Inne informacje

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.

Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmie ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

Druki

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Klauzula RODO

Powiadom znajomego