W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XXXI/267/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Transportowej w Kobylnicy
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.235

Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 4, art. 8 i art. 20 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 219, 471) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378),

uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się lokalizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na:
  1. przebudowie budynku zamieszkania zbiorowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją oświatową w poziomie parteru (inwestycja towarzysząca) oraz
  2. budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działkach nr 141/12, 141/13, 141/22 i 141/24, przy ul. Transportowej w Kobylnicy.
 2. Budynki wskazane w punktach 1 i 2 powyższego ustępu będą w dalszej części uchwały określane odpowiednio „budynkiem nr 1” i „budynkiem nr 2”.

§ 2.

 1. Granice terenu objętego inwestycją mieszkaniową oraz inwestycją towarzyszącą określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Planowany sposób zagospodarowania oraz charakterystykę zabudowy w formie graficznej przedstawiono na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Planowany układ pomieszczeń w inwestycji towarzyszącej określa rzut poziomy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 1. Ustala się powierzchnię użytkową mieszkań budynku nr 1:
  1. minimalną – 32,24 m2,
  2. maksymalną – 114,31m2.
 2. Ustala się powierzchnię użytkową mieszkań budynku nr 2: 
  1. minimalną – 28,46 m2,
  2. maksymalną – 69,24 m2.
 3. Ustala się liczbę mieszkań w budynku nr 1:
  1. minimalną – 36 lokali mieszkalnych,
  2. maksymalną – 42 lokali mieszkalnych.
 4. Ustala się liczbę mieszkań w budynku nr 2:
  1. minimalną – 50 lokali mieszkalnych,
  2. maksymalną – 50 lokali mieszkalnych.

§ 4. Na działalność oświatową (inwestycja towarzysząca) na parterze budynku nr 1 zostanie przeznaczonych do 990 m2 powierzchni użytkowej.

§ 5. W zakresie inwestycji mieszkaniowej nie przewiduje się działalności handlowej lub usługowej.

§ 6. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica-Północ”, przyjętym uchwałą Rady Gminy Kobylnica nr XLVI/383/2017 z dnia 12 października 2017 roku (Dz. Woj. Pom. 2017, poz. 3871 z dnia 13 listopada 2017 roku), działki oznaczone numerem geodezyjnym 141/24, 141/22, 141/13 i 141/12 obręb Kobylnica położone są w obrębie funkcji terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (teren 1P). Zmiana sposobu zagospodarowania terenu względem zapisów miejscowego planu zagospodarowania terenu nastąpi na całym obszarze inwestycji, w sposób niezbędny do obsługi funkcji mieszkaniowej i oświatowej.

§ 7.

 1. Budynek nr 1 jest obecnie podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, sieci energetycznej oraz sieci kanalizacji deszczowej, w związku z czym nie przewiduje się zmian w dotychczasowym sposobie jego uzbrojenia. Dla budynku nr 2 wykonane zostaną projekty uzbrojenia w następujące sieci:
  1.  zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej – zgodnie z warunkami spółki „Wodociągi Słupsk” w oparciu o istniejącą sieć wodociągową De 110mm, lokalizacja: Kobylnica, ul. Transportowa, nr działki 87/1 obręb Kobylnica oraz De 90 mm, lokalizacja Kobylnica, ul. Transportowa, nr działki 141/23 i 141/19, obręb Kobylnica;
  2. odprowadzanie ścieków sanitarnych – zgodnie z warunkami spółki „Wodociągi Słupsk”, w oparciu o istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej De110 mm, lokalizacja: Kobylnica, ul. Transportowa, nr działki 87/1 obręb Kobylnica oraz De 63 mm, lokalizacja: Kobylnica, ul. Transportowa, nr działki 141/23 i 141/19, obręb Kobylnica;
  3. wody opadowe będą odprowadzane do istniejącej  sieci wiejskiej na ul. Transportowej (istniejący kd 500) oraz rozsączane powierzchniowo ma terenach zielonych terenu inwestycji;
  4. ogrzewanie – z własnych kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z warunkami wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o.;
  5. zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci „Energa – Operator”, który wybuduje sieć do złączy kablowych przy każdym z budynków.
 2. Budynek nr 1 przyłączony jest do powyższych sieci. Budynek nr 2 będzie przyłączony (powiązany) zgodnie z wydanymi warunkami przez gestorów sieci.

§ 8. 

 1. Charakterystyka inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej w budynku nr 1:
  1. budynek mieszkalny czteroklatkowy, wielorodzinny czterokondygnacyjny z funkcją oświatową zlokalizowaną na parterze, podpiwniczony, kryty dachem płaskim,
  2. podstawowe parametry techniczne budynku nr 1:
   1. od 36 do 42 lokali mieszkalnych, o powierzchni od 32,24m2 do 114,31 m2 ,
   2. powierzchnia użytkowa mieszkań około 2219,3 m2,
   3. powierzchnia użytkowa inwestycji towarzyszącej około 990m2 ,
   4. projektowana powierzchnia zabudowy budynku 1250m2,
   5. wysokość zabudowy: 16,8m,
  3. podstawowe parametry zagospodarowania terenu:
   1. przewidywana miejsc parkingowych: 52,
   2. przewidywana powierzchnia miejsc parkingowych: 650m2,
  4. parametry instalacyjne dla inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej:
   1. zapotrzebowanie w wodę: 8,0 m3/dobę,
   2. odprowadzanie ścieków sanitarnych: 8,0 m3/dobę,
   3. zapotrzebowanie w energię: 240 kW,
   4. ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej: 180 kW,
 2. Charakterystyka inwestycji mieszkaniowej w budynku nr 2:
  1. budynek mieszkalny dwuklatkowy, wielorodzinny czterokondygnacyjny, kryty dachem płaskim,  
  2. podstawowe parametry techniczne budynku objętego wnioskiem:
   1. 50 lokali mieszkalnych, o powierzchni od 28,46m2 do 69,24m2,
   2. powierzchnia użytkowa mieszkań około 2606 m2,
   3. projektowana powierzchnia zabudowy budynku 905m2,
   4. wysokość zabudowy: 12m,
  3. podstawowe parametry zagospodarowania terenu:
   1. przewidywana miejsc parkingowych: 50,
   2. przewidywana powierzchnia miejsc parkingowych: 625m2,
  4. parametry instalacyjne dla inwestycji:
   1. zapotrzebowanie w wodę: 8,0 m3/dobę,
   2. odprowadzanie ścieków sanitarnych: 8,0 m3/dobę,
   3. zapotrzebowanie w energię: 220 kW,
   4. ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej: 160 kW.
 3. Wody opadowe na działkach, o których mowa w § 1, będą odprowadzane do istniejącej sieci wiejskiej w ulicy Transportowej.
 4. Odpady komunalne dla inwestycji mieszkaniowej obejmującej budynki, o których mowa w ust. 1 i 2, będą gromadzone w zaprojektowanej osłonie śmietnikowej i odbierane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kobylnica.
 5. Realizacja inwestycji nie zakłóca istniejącej równowagi systemu ekologicznego najbliższego otoczenia i nie wywołuje pogorszenia jakości środowiska przyrodniczego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839). Przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogąca pogorszyć stan środowiska, nie przewiduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Teren inwestycji usytuowany jest poza obszarem Natura 2000. Z uwagi na powyższe nie zachodzi potrzeba ustalania warunków wynikających z potrzeb ochrony środowiska.
 6. Całkowita powierzchnia terenu inwestycji na działkach, o których mowa w § 1, wynosi 6800m2, z czego całkowita powierzchnia zabudowy wynosi około 2155m2. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu inwestycji wynosi 2730 m2.

§ 9.

 1. Nieruchomości, na których mają być zlokalizowane obiekty objęte inwestycją mieszkaniową oraz inwestycją towarzyszącą, znajdują się na działach nr 141/12, 141/13, 141/22 i 141/24 obręb 5 w Kobylnicy, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00113313/1.
 2. Na obszarze objętym planowaną inwestycją mieszkaniową i inwestycją towarzyszącą nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków, ani nie występują strefy ochrony konserwatorskiej.
 3. Teren inwestycji mieszkaniowej nie należy do terenów kolejowych, terenów portów i przystani kolejowych.
 4. Realizowane inwestycje mieszkaniowe i inwestycja towarzysząca będzie ograniczona do działek Inwestora (nr 141/12, 141/13, 141/22 i 141/24 obręb 5 w Kobylnicy), w związku z powyższym brak jest nieruchomości, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej miałaby wywołać skutek, o którym mowa art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
 5. Ustala się nieruchomości, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej i inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących: działki nr 141/21 i 141/23 obręb 5 w Kobylnicy, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1S/00080230/4.
 6. Uchwała nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki

Powiadom znajomego