W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XL/364/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz. 4134

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) oraz art. 147 ust. 2, w związku z art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2320 ze zm.),

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kobylnica, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

  1. Deklarację, o której mowa w § 1 należy złożyć:
    1. w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, lub
    2. w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – do dnia 31 grudnia 2023r. lub
    3. poprzez wysłanie na adres doręczeń elektronicznych Gminy Kobylnica, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych.
  2. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodny jest z zapisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 670 ze zm.) i dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica w formacie xml.
  3. Deklaracja składana za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1797) albo podpisem zaufanym w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr XXIX/251/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 5131) .

§ 5.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Załączniki do uchwały stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 00 w. 244.

Załączniki

Powiadom znajomego