W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XLVI/432/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolesławice Morelowa”
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.1514

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Stosownie do uchwały Nr XXXI/263/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice dla obszaru obejmującego teren S.2U i części terenów S.03KL i S.04KL, po stwierdzeniu, że zmiana planu miejscowego nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica” uchwalonego uchwałą Nr III/25/2002 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionego uchwałami Nr XL/527/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 lutego 2010 r., Nr XLIV/413/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 lutego 2014 r. i Nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 lutego 2016 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bolesławice Morelowa”, zwany dalej planem miejscowym w granicach, jak na rysunku planu miejscowego.
 2. Celem planu miejscowego dla obszaru, obejmującego tereny położone przy ulicach Morelowej i Słupskiej w Bolesławicach, jest zmiana ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice (uchwała Nr V/44/2007 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2007 r.) dla terenu S.2U i części terenów S.03KL i S.04KL.

§ 2.

 1. Plan miejscowy wyrażony jest w formie ustaleń tekstowych zawartych w treści niniejszej uchwały i ustaleń graficznych zawartych na rysunku planu miejscowego, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
 2. Na rysunku, o którym mowa w ust. 1, obowiązującymi ustaleniami planu miejscowego są:
  1. granice obszaru objętego planem miejscowym;
  2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  3. numer porządkowy terenu i symbol literowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, oznaczający następujące przeznaczenie terenu: U – teren zabudowy usługowej;
  4. nieprzekraczalna linia zabudowy.
 3. Integralnymi częściami uchwały są:
  1. załącznik nr 1 – rysunek planu miejscowego;
  2. załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
  3. załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
  4. załącznik nr 4 – dane przestrzenne.

§ 3.

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 1. w obszarze objętym planem miejscowym, o powierzchni 1,01 ha, położonym w miejscowości Bolesławice przy ulicach Morelowej i Słupskiej, znajdującym się zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica w Strefie „Północ” – wielofunkcyjnego intensywnego rozwoju w paśmie korytarza transportowego Szczecin - Gdańsk, w tym w obszarze podmiejskim, umożliwia się rozwój funkcji usługowej, rozbudowę systemu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej, jak w niniejszych ustaleniach;
 2. w obszarze objętym planem miejscowym:
  1. zachowuje się istniejącą zabudowę,
  2. na terenie zabudowy usługowej dopuszcza się funkcję mieszkaniową, jak w ustaleniach szczegółowych,
  3. obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu miejscowego. Wzdłuż granic terenu, dla których nie wskazano odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy, obowiązują przepisy szczególne,
  4. zabudowę należy w miarę możliwości harmonizować w granicach działki i terenu, poprzez stosowanie spójnych rozwiązań architektonicznych, zbliżonych rozwiązań materiałowych, dążyć należy do estetyzacji krajobrazu m.in. przez dbałość o detal architektoniczny,
  5. w sąsiedztwie północnej i zachodniej granicy terenu - od strony dróg (ul. Słupska i ul. Morelowa), położonych poza obszarem objętym planem miejscowym - należy zachować reprezentacyjny charakter zabudowy i zagospodarowania;
 3. dla zabudowy przyjmuje się następujące podstawowe gabaryty:
  1. wysokość zabudowy, jak w ustaleniach szczegółowych,
  2. dachy budynków, jak w ustaleniach szczegółowych;
 4. w ustaleniach szczegółowych określono dopuszczalną wysokość zabudowy w metrach, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 4.

 1. W obszarze objętym planem nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia scalania i podziału nieruchomości.
 2. Obowiązują szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane, jak w ustaleniach dla poszczególnych terenów /minimalna powierzchnia działki budowlanej nie dotyczy podziałów istniejących i podziałów wtórnych związanych z wydzieleniami pod drogi oraz pasy i urządzenia techniczne/.

§ 5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:

 1. przy realizacji zainwestowania i użytkowaniu obszaru objętego planem miejscowym należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które maksymalnie ograniczą negatywny wpływ na środowisko, w tym uciążliwości akustyczne i aerosanitarne związane z planowanym zagospodarowaniem terenu;
 2. planowane zagospodarowanie terenów nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo-wodnego oraz nie może powodować zmian stosunków wodnych w obszarze objętym planem miejscowym oraz na terenach przyległych;
 3. należy stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu niedopuszczenia w trakcie prac budowlanych do awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych ze sprzętu budowlanego i chemicznych, płynnych substancji budowlanych na terenie ich składowania i użycia;
 4. zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnej działce może odbywać się tylko w sposób niezakłócający warunków gruntowo-wodnych na działkach sąsiednich, ze spełnieniem odpowiednich wymogów, w tym warunku dotyczącego retencjonowania wód opadowych i roztopowych z terenu przewidzianego do zainwestowania, wynikających z przepisów szczególnych;
 5. należy realizować obiekty małej retencji, jak oczka wodne lub inne systemy retencjonowania;
 6. w przypadku występowania systemu melioracyjnego, dopuszcza się jego przebudowę, pod warunkiem zachowania zrównoważonych stosunków wodnych w obszarze objętym planem miejscowym i w otoczeniu, zgodnie z przepisami szczególnymi;
 7. zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę powinno odbywać się zgodnie z zasadą racjonalnego wykorzystania terenu, oznaczającą w szczególności zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy powierzchniami: zabudowy i biologicznie czynną, jak w ustaleniach szczegółowych;
 8. uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny;
 9. obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajdujące się w zasięgu uciążliwości spowodowanych własnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, należy zabezpieczyć dostępnymi środkami technicznymi przed tymi uciążliwościami;
 10. emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, pochodząca z planowanych inwestycji nie może przekraczać dopuszczalnych standardów emisyjnych ani powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza zagospodarowywanymi terenami;
 11. w zakresie hałasu obowiązują dopuszczalne poziomy, zgodnie z przepisami szczególnymi;
 12. należy zapewnić odpowiednie warunki ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, dla których obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, określone w wymaganiach przepisów szczególnych;
 13. wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w miarę możliwości terenowych, należy wprowadzać zieleń;
 14. do kształtowania powierzchni zielonych (zieleń parkowa, izolacyjna) należy używać gatunków roślin rodzimych zgodnych geograficznie i siedliskowo;
 15. w miarę możliwości chronić zieleń wysoką, poprzez wkomponowanie jej w planowane zagospodarowanie terenu;
 16. przy projektowaniu należy uwzględnić istniejące warunki geotechniczne, przyrodnicze oraz ukształtowanie terenu;
 17. przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków, zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, objętych ochroną.

§ 6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej:

 1. w obszarze objętym planem miejscowym nie występują obiekty i tereny chronione, zgodnie z przepisami w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
 2. w trakcie prowadzenia robót ziemnych, w przypadku natrafienia na przedmiot posiadający cechy zabytku, zastosowanie mają przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 7.

W obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych, jak również nie wskazano krajobrazów priorytetowych określanych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, z uwagi na brak dokumentu stanowiącego podstawę ich uwzględnienia.

§ 8.

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

 1. w celu zapewnienia ciągłości i prawidłowego funkcjonowania systemu komunikacyjnego w miejscowości Bolesławice oraz obsługi komunikacyjnej w obszarze planu miejscowego przewiduje się obsługę obszaru objętego planem miejscowym poprzez drogi znajdujące się poza jego obszarem, jak również dopuszcza się wydzielenie dróg i ciągów pieszych w obrębie planu miejscowego;
 2. przy projektowaniu dróg rozważyć należy, w zależności od potrzeb i możliwości terenowych, urządzenie zatok postojowych, zgodnie z przepisami szczególnymi;
 3. w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla stałych i okresowych użytkowników, w ilości jak wskazano w ustaleniach szczegółowych;
 4. w obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w ilości zgodnej z przepisami szczególnymi.

§ 9.

 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
  1. system zaopatrzenia w wodę:
   1. dla zapewnienia dostawy wody odbiorcom w obszarze planu miejscowego i sprawnego funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bolesławice przewiduje się rozbudowę, przebudowę sieci,
   2. sieć wodociągową prowadzić w pasach drogowych, możliwie poza jezdnią. Dopuszcza się prowadzenie sieci w terenie poza pasami drogowymi, w sposób niekolidujący z zabudową;
  2. system odprowadzania i oczyszczania ścieków:
   1. dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu odprowadzenia ścieków w miejscowości Bolesławice, w tym odprowadzającego ścieki z obszaru objętego planem miejscowym, przewiduje się rozbudowę, przebudowę sieci,
   2. ustala się układ mieszany, grawitacyjno-tłoczny kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej,
   3. sieć kanalizacji sanitarnej prowadzić w pasach drogowych, możliwie poza jezdnią. Dopuszcza się prowadzenie sieci w terenie poza pasami drogowymi, w sposób niekolidujący z zabudową;
  3. system odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych:
   1. zapewnia się odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych w obszarze objętym planem miejscowym poprzez otwarty i zamknięty system odprowadzania wód opadowych i roztopowych w kierunku docelowego odbiornika, umożliwiając rozbudowę, przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
   2. wody opadowe i roztopowe zagospodarować na własnej działce, części terenu lub terenie z zastosowaniem retencjonowania,
   3. odbiornikami podczyszczonych wód opadowych i roztopowych będą zbiorniki wodne oraz grunt,
   4. w przypadku realizacji sieci kanalizacji deszczowej w terenie należy prowadzić ją w pasach drogowych, możliwie poza jezdnią. Dopuszcza się prowadzenie sieci w terenie poza pasami drogowymi, w sposób niekolidujący z zabudową,
   5. dopuszcza się odprowadzenie nadmiaru wód do systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami szczególnymi, po zastosowaniu rozwiązań opóźniających ich spływ,
   6. przed odprowadzeniem do odbiornika wody podczyścić w stopniu wymaganym przepisami;
  4. system zaopatrzenia w gaz:
   1. dla zaopatrzenia miejscowości Bolesławice, w tym odbiorców w obszarze objętym planem miejscowym, w gaz ziemny, przewiduje się możliwość rozbudowy, przebudowy sieci gazowej odpowiednio średniego, niskiego ciśnienia, z uwzględnieniem stref kontrolowanych, zgodnie z przepisami szczególnymi,
   2. sieć gazową należy prowadzić w pasach drogowych, poza jezdnią. Dopuszcza się prowadzenie sieci w terenie poza pasami drogowymi, w sposób niekolidujący z zabudową;
  5. system zaopatrzenia w energię cieplną:
   1. planuje się zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i technologicznych z indywidualnych ewentualnie grupowych, nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła,
   2. dopuszcza się budowę i zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej;
  6. system zaopatrzenia w energię elektryczną:
   1. obszar objęty planem miejscowym zasila GPZ 110/15kV położony w Kobylnicy przy ul. Szczecińskiej, poza obszarem objętym planem miejscowym,
   2. dostawa mocy i energii elektrycznej dla odbiorców w obszarze objętym planem miejscowym, odbywać się będzie przy pomocy linii SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Dopuszcza się dostawę energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, zgodnie z przepisami szczególnymi,
   3. dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznych oraz przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej na kablową, zgodnie z przepisami szczególnymi,
   4. w przypadku zbliżenia i skrzyżowania napowietrznej linii elektroenergetycznej z drogą należy zastosować odpowiednie środki techniczne zapewniające warunki bezpieczeństwa dla obiektów i ludzi, w zależności od napięcia linii i rodzaju obiektów /uziemienie słupów, obostrzenie linii, zapewnienie wymaganej odległości pionowej na skrzyżowaniu z drogą/, zgodnie z normami i przepisami szczególnymi,
   5. ustala się pas wolny od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej wzdłuż istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV o szerokości 2x7,5 m od osi linii, zgodnie z przepisami szczególnymi, do czasu przebudowy tej linii,
   6. przyjmuje się lokalizowanie linii elektroenergetycznych nn i SN w pasach drogowych, poza jezdnią. Dopuszcza się przebieg trasy w terenie tylko w sposób niekolidujący z zabudową,
   7. sieci elektroenergetyczne i oświetlenie należy projektować w sposób umożliwiający szybkie przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej;
  7. system łączności:
   1. ustala się wyposażenie obszaru planu miejscowego w infrastrukturę telekomunikacyjną,
   2. przyjmuje się lokalizowanie skanalizowanej sieci telekomunikacyjnej w pasach drogowych. Dopuszcza się przebieg trasy w terenie tylko w sposób niekolidujący z zabudową.
 2. Do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy zapewnić dostęp dla zarządzającego siecią.
 3. W przypadku kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z planowaną zabudową, należy ją odpowiednio przebudować.
 4. Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w terenie, w tym na wydzielonych działkach.

§ 10.

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości, jak w ustaleniach szczegółowych.

§ 11.

 1. Na obszarze objętym planem miejscowym należy uwzględnić ograniczenia w zakresie obronności, wynikające z położenia w strefie ograniczonego użytkowania, związane z zapewnieniem funkcjonowania Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi w Redzikowie, dotyczące w szczególności użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej:
  1. ograniczenia w użytkowaniu nadajników elektromagnetycznych: zabronione jest używanie nadajników elektromagnetycznych, które generują pole magnetyczne przekraczające natężenie 3V/m wartości skutecznej dla wszystkich częstotliwości od 9 kHz do 300 GHz, mierzonych 2 m nad poziomem gruntu w Punkcie Centralnym Bazy o współrzędnych 54o28’46,354”N oraz 17o06’38,046”E, w układzie odniesienia WGS-84 i wysokości 64 m n.p.m.;
  2. w odległości od 4 000 m do 35 000 m od punktu o współrzędnych 54o28'48,158"N oraz 17o06'04,719"E i wysokości 65 m n.p.m. lokalizacja turbin wiatrowych wymaga uzgodnienia z Dowódcą Polskim Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi w Redzikowie.
 2. Wszelkie projektowane obiekty stałe i tymczasowe o wysokości równej i wyższej od 50 m nad poziom terenu, podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 12.

Ustalenia odnośnie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, pozostałych szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, o ile występują, zawarte są w ustaleniach szczegółowych dla terenu.

§ 13.

Ustala się 1 teren, jak na rysunku planu miejscowego.

§ 14.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1U /1,01 ha/:

 1. przeznaczenie terenu:
  1. teren zabudowy usługowej,
  2. dopuszcza się funkcję mieszkaniową, integralnie związaną z prowadzoną działalnością usługową, w formie wbudowanej, ograniczoną do jednego lokalu mieszkalnego na działce,
  3. dopuszcza się obiekty małej architektury i obiekty sportowo-rekreacyjne,
  4. dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, placów i parkingów,
  5. dopuszcza się możliwość włączenia fragmentów powierzchni do terenów przyległych dróg,
  6. dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych;
 2. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
  1. minimalna powierzchnia działki budowlanej – 2000 m2,
  2. minimalny front działki – 20 m,
  3. kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 80o do 100o,
  4. zapewniony dojazd do każdej z wydzielonych działek;
 3. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości minimum 8 m od północnej granicy obszaru objętego planem miejscowym /ul. Słupska/, jak na rysunku planu miejscowego,
  2. powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% powierzchni działki,
  3. intensywność zabudowy – maksymalnie 1,0, minimalnie 0,1,
  4. powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni działki,
  5. wysokość zabudowy – do 10 m,
  6. dachy budynków o kącie nachylenia do 55o, nie dotyczy obiektów sportowych,
  7. zabudowa na działce zharmonizowana pod względem kolorystyki, zastosowanych materiałów i form architektonicznych;
 4. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
  • obowiązują zasady zawarte w § 5;
 5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
  • obowiązują zasady zawarte w § 6;
 6. szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu:
  1. do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablową, w pasie terenu o szerokości 2x7,5 m od osi linii, obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej,
  2. w zagospodarowaniu terenu uwzględnić sąsiedztwo drogi (ul. Słupska), położonej poza obszarem objętym planem miejscowym, jak również stacje transformatorowe, w tym na działce  nr 606, przebiegi sieci wodociągowej, gazowej wraz ze strefami kontrolowanymi, sieci i urządzeń elektro-energetycznych wraz ze strefami ochronnymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z możliwością ich przebudowy, a także wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej - zgodnie z przepisami szczególnymi;
 7. zasady obsługi komunikacyjnej:
  1. obsługa komunikacyjna z przyległych dróg w sąsiedztwie obszaru objętego planem miejscowym, bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne,
  2. zapewnić miejsca postojowe w granicach działki, dla potrzeb własnych i użytkowników, nie mniej niż dwa miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług;
 8. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
  1. zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
  2. odprowadzanie ścieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
  3. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – według zasad zawartych w § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a-f, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4,
  4. zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
  5. zaopatrzenie w energię cieplną – z indywidualnych źródeł ciepła, ewentualnie z sieci ciepłowniczej,
  6. zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej;
 9. stawki procentowe:
  • stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty – 30%;
 10. inne ustalenia:
  • nie ustala się.

§ 15.

Traci moc uchwała Nr V/44/2007 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 96, poz. 1488 z dnia 17 maja 2007 r., w granicach obszaru objętego planem miejscowym.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 17.

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Kobylnica.

Zamieszczone załączniki stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 00 wew. 232.

Załączniki

Powiadom znajomego