W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LXIX/614/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w Gminie Kobylnica
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz. 4346

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn.zm.), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Niniejsza uchwała określa:
  1. zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy Kobylnica oraz osiągnięty wynik sportowy,
  2. zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy Kobylnica oraz osiągnięty wynik sportowy,
  3. zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród dla trenerów, prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
 2. Stypendia oraz nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 -3 mogą być przyznawane zawodnikom i trenerom, zamieszkałym na terenie Gminy Kobylnica.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą mieszkańcem Gminy Kobylnica, biorącą udział we współzawodnictwie sportowym;
 2. trenerze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą mieszkańcem Gminy Kobylnica, prowadzącą szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym;
 3. stypendyście – należy przez to rozumieć zawodnika, któremu przyznano stypendium.
 4. System Sportu Młodzieżowego (w dalszej części SSM) - należy przez to rozumieć ogólnopolski system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, obowiązujący w danym roku w danej dyscyplinie sportu, prowadzony przez Ministerstwo właściwe do spraw sportu.

Rozdział 2.

Stypendia sportowe

§ 3.

 1. Stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium” może otrzymać zawodnik, który spełnia wymagania wskazane w ust. 2 lub ust. 3 i uprawia jeden z niżej wymienionych sportów tj.:
  1. akrobatyka sportowa,
  2. boks,
  3. golf,
  4. jeździectwo,
  5. judo,
  6. ju-jitsu,
  7. kajakarstwo,
  8. karate,
  9. kolarstwo,
  10. koszykówka,
  11. kulturystyka,
  12. lekkoatletyka,
  13. mieszane sztuki walki - MMA,
  14. piłka nożna,
  15. piłka ręczna,
  16. piłka siatkowa,
  17. pływanie,
  18. podnoszenie ciężarów,
  19. szachy,
  20. tenis stołowy,
  21. tenis ziemny,
  22. żeglarstwo.
 2. Stypendium może otrzymać zawodnik, który uczestniczył we współzawodnictwie sportowym i w ciągu ostatnich 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających termin wyznaczony na ostatni dzień składania wniosku o przyznanie stypendium, osiągnął co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:
  1. zajął od 1. do 10. miejsca w mistrzostwach świata, Igrzyskach Olimpijskich;
  2. zajął od 1. do 8 miejsca w mistrzostwach Europy;
  3. zajął od 1. do 8. miejsca w mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub Akademickich Mistrzostwach Polski;
  4. zajął od 1. do 3. miejsca w zawodach na szczeblu regionu lub województwa, organizowanych przez Polski lub Okręgowy Związek Sportowy w danej dyscyplinie sportowej od kategorii młodzik wg SSM lub przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.
 3. Stypendium może być przyznane zawodnikowi z niepełnosprawnościami, który uczestniczył we współzawodnictwie sportowym i w ciągu ostatnich 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających termin wyznaczony na ostatni dzień składania wniosku o przyznanie stypendium, osiągnął co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:
  1. zajął od 1. do 10. miejsca w mistrzostwach świata, Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych,
  2. zajął od 1. do 8. miejsca w mistrzostwach Europy;
  3. zajął od 1. do 8. miejsca w mistrzostwach Polski, Pucharze Polski;
  4. zajął od 1. do 3. miejsca we współzawodnictwie sportowym na szczeblu regionu lub województwa, organizowanym przez właściwą organizację krajową lub międzynarodową prowadzącą działalność w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami.
 4. Organizatorem zawodów sportowych, o których mowa w ust. 2 lub ust. 3 mogą być wyłącznie: Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, Międzynarodowe Federacje Sportowe, Europejskie Federacje Sportowe, Polski Związek Sportowy, Akademicki Związek Sportowy, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy lub podmioty działające w ich imieniu i na ich zlecenie, lub inny związek sportowy lub organizacja sportowa organizująca współzawodnictwo sportowe w zakresie osób z niepełnosprawnościami.
 5. Stypendium, w przypadku sportów zespołowych, przyznaje się zawodnikowi z danej drużyny jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających termin wyznaczony na ostatni dzień składania wniosku o przyznanie stypendium, spełnił przesłanki wskazane w ust. 1 oraz odpowiednio w ust. 2 lub ust. 3 oraz zdobył jeden z następujących tytułów tj. najlepszego zawodnika turnieju, najlepszego zawodnika na danej pozycji, króla strzelców, najlepszego zawodnika drużyny lub inny tytuł indywidualny w ramach gier zespołowych lub został powołany do kadry Polski lub województwa pomorskiego.

§ 4.

 1. Stypendia przyznawane są na pisemny wniosek, który składa:
  1. rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego zawodnika, którego wniosek dotyczy,
  2. pełnoletni zawodnik, którego wniosek dotyczy.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały należy złożyć w terminie do 30 października każdego roku kalendarzowego w formie papierowej w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2 lub w formie dokumentu elektronicznego na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy (za dzień złożenia wniosku uważa się dzień jego faktycznego wpływu do sekretariatu lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy).
 3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
  1. dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki sportowe zgodnie z wymogami z § 3,
  2. klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów związanych z przyznawaniem stypendiów/ nagród sportowych na terenie Gminy Kobylnica i poza jej granicami (zgodnie z aktualnym wzorem dostępnym na stronie internetowej BIP Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy lub w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy);
 4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
 5. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 lub takie, których braków nie uzupełniono w wyznaczonym terminie w trybie, o którym mowa w ust. 6, nie będą rozpatrywane i pozostawia się je bez rozpoznania.
 6. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną o konieczności ich uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
 7. Złożone wnioski wraz z załączoną dokumentacją nie będą zwracane wnioskodawcom.

§ 5.

 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja do spraw stypendiów / nagród sportowych, zwana dalej „Komisją”, nie później niż w ciągu 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania wniosków.
 2. Komisje powołuje Wójt Gminy Kobylnica w drodze Zarządzenia w liczbie nie mniejszej niż 5 osób.
 3. Członek Komisji, którego członek rodziny lub inna bliska osoba ubiega się o stypendium / nagrodę sportową nie może brać udziału w pracach Komisji. W takim przypadku członek Komisji ulega wyłączeniu od udziału w Komisji.
 4. Komisja obraduje w obecności co najmniej 2/3 jej składu.
 5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który jest przekazywany Wójtowi Gminy Kobylnica.
 6. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Kobylnica po uzyskaniu opinii Komisji.
 7. Od decyzji Wójta Gminy Kobylnica w sprawie przyznania stypendium przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja Wójta Gminy Kobylnica podjęta w następstwie ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna.

§ 6.

 1. Ustala się wysokość miesięcznego stypendium w kwocie:
  1. 600,00 zł dla zawodnika za osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1,
  2. 500,00 zł dla zawodnika za osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2,
  3. 300,00 zł dla zawodnika za osiągniecia, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lub ust. 3 pkt 3;
  4. 150,00 zł dla zawodnika za osiągnięcia, o których mowa § 3 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 4;
 2. W przypadku osiągnięcia dwóch lub więcej wyników sportowych, przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium na podstawie najwyższego wyniku sportowego.
 3. W przypadku większej liczby wniosków o stypendium niż limit środków, w pierwszej kolejności stypendia otrzymują zawodnicy, którzy uzyskali najwyższe wyniki sportowe, natomiast w przypadku osiągnięć na tym samym poziomie, będzie decydować kolejność wpływu poprawnego wniosku do Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
 4. Zawodnik lub rodzic / opiekun prawny zawodnika, któremu przyznano stypendium, zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy w zakresie przyznanego stypendium.
 5. Stypendyści, a w przypadku stypendystów niepełnoletnich również ich rodzice / opiekunowie prawni, podają na potrzeby wypłaty stypendium i do celów podatkowych dane osobowe, niezbędne do wypłaty świadczenia.
 6. Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy i wypłacane jest w równych miesięcznych ratach (styczeń- grudzień).
 7. Stypendium wypłacane jest na konto bankowe wskazane przez zawodnika lub rodzica / opiekuna prawnego zawodnika w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 8. Wysokość stypendium pomniejszana jest o wartość należnych obciążeń publicznoprawnych wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 9. W przypadku braku środków finansowych w budżecie Gminy Kobylnica, stypendia nie będą przyznawane.
 10. Wykaz osób, którym przyznano stypendium zawierający imię i nazwisko zawodnika, rodzaj sportu, nazwę klubu sportowego (w przypadku zawodników zrzeszonych) oraz kwotę przyznanego stypendium, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica.

§ 7.

 1. Wnioskodawca, o którym mowa w § 4 ust. 1 zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wójta Gminy Kobylnica o wszelkich okolicznościach stanowiących podstawę do pozbawienia zawodnika stypendium.
 2. Wójt Gminy Kobylnica pozbawia zawodnika stypendium na wniosek podmiotów wymienionych w § 4 ust. 1 lub z urzędu po stwierdzeniu, że w okresie jego pobierania:
  1. Gmina Kobylnica przestanie być miejscem jego zamieszkania, lub
  2. został zawieszony w prawach zawodnika, lub
  3. rażąco uchybił swojej godności lub naraził na szwank dobre imię Gminy Kobylnica, w tym w szczególności został zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie lub pozbawiony praw zawodnika, lub
  4. stypendium zostało przyznane lub wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane lub informacje.
 3. Do postępowania w sprawie pozbawienia stypendium stosuje się odpowiednio postanowienia § 5.

Rozdział 3.

Nagrody dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym

§ 8.

 1. Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe, zwane „nagrodami" przyznane są zawodnikom jednorazowo w następujących przypadkach i w kwotach:
  1. za ustanowienie:
   1. rekordu świata - 2 000,00 zł
   2. rekordu Europy - 1 800,00 zł
   3. rekordu Polski - 1 500,00 zł
  2. za wyniki osiągnięte w mistrzostwach świata, Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, Igrzyskach Paraolimpijskich:
   1. zdobycie I miejsca –2 000,00 zł
   2. zdobycie II miejsca - 1 800,00 zł
   3. zdobycie III miejsca - 1 600,00 zł
   4. zdobycie IV miejsca –1 400,00 zł
   5. zdobycie V miejsca –1 200,00 zł
  3. za wyniki osiągnięte w mistrzostwach Europy:
   1. zdobycie I miejsca - 1 600,00 zł
   2. zdobycie II miejsca - 1 400,00 zł
   3. zdobycie III miejsca - 1 200,00 zł
  4. za wyniki osiągnięte w mistrzostwach Polski:
   1. zdobycie I miejsca - 1 400,00 zł
   2. zdobycie II miejsca –1 200,00 zł
   3. zdobycie III miejsca - 1 000,00 zł
 2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, przyznaje się jedną nagrodę tj. za najwyższe osiągnięcie.
 3. Warunki określone w ust. 1 mają również zastosowanie do sportu osób niepełnosprawnych.
 4. Trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, określone w ust. 1 może być przyznana nagroda w wysokości 100 % nagrody indywidualnej przyznanej zawodnikowi.
 5. Nagrody, o których mowa w ust. 1 i 4 przyznawane są na pisemny wniosek:
  1. klubu, w którym zrzeszony jest zawodnik;
  2. władz właściwego ogólnopolskiego związku sportowego;
  3. pełnoletniego zawodnika;
  4. rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego zawodnika.
 6. Nagroda dla trenera może być przyznana także z inicjatywy Wójta Gminy Kobylnica.
 7. Wniosek o nagrodę dla zawodnika lub trenera, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały należy złożyć w terminie 30 dni od daty osiągnięcia wyników, o których mowa ust. 1, w formie papierowej w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2 lub w formie dokumentu elektronicznego na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy (za dzień złożenia wniosku uważa się dzień jego faktycznego wpływu do sekretariatu lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy).
 8. Do wniosków o nagrodę dla zawodnika lub trenera stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4 – 7 oraz § 5 i § 6 ust. 5, 7, 8 i 10 niniejszej uchwały.
 9. Nagrodę wypłaca się w terminie 14 dni od daty jej przyznania.
 10. W przypadku braku środków finansowych w budżecie Gminy Kobylnica, nagrody nie będą przyznawane.

Rozdział 4.

Postanowienia końcowe

§ 9.

 1. Do umów zawartych i obowiązujących przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy Uchwały Nr XXXIV/301/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za osiągane wyniki sportowe dla osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Kobylnica, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/358/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/301/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za osiągane wyniki sportowe dla osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Kobylnica.
 2. Wszelkie wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów niniejszej uchwały rozstrzyga Wójt Gminy Kobylnica.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Wójt Gminy Kobylnica.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 11.

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/301/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za osiągane wyniki sportowe dla osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Kobylnica, zmieniona Uchwałą Nr XXXIX/358/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/301/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za osiągane wyniki sportowe dla osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Kobylnica.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego