W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN i kanalizacji OPTO z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 34, 270, 23/2, 269, 53/5, 272, 76, 73/1, 73/2, 71/2, część 72 (poza gruntami kl. III), 311, 312, 16/2 obręb Lulemino

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu w dniu 30 stycznia 2023 r. decyzji nr GPŚ.6733.21.2022.PP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN i kanalizacji OPTO z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 34, 270, 23/2, 269, 53/5, 272, 76, 73/1, 73/2, 71/2, część 72 (poza gruntami kl. III), 311, 312, 16/2 obręb Lulemino.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz z aktami sprawy, w tym uzgodnieniem inwestycji:

  • ze Starostą Słupskim – na podstawie art. 122a Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) i art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2022 r. 503 ze zm.),
  • z Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku – pismo znak: ZDP.GIU.071.1.276.2022 z dnia 16.12.2022r.
  • z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku – postanowienie znak: ZS.224.3.292.2022.ŁN z dnia 19.12.2022r. oraz postanowienie znak: ZS.224.3.304.2022.ŁN z dnia 30.12.2022r.
  • z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku – pismo znak: RDOŚ-Gd-WZP.612.34.7.2022.AP z dnia 28.12.2022r.
  • z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Gdańsku - na podstawie art. 122a Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) i art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2022 r. 503 ze zm.),
  • z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie – pismo znak: PSG-WB00R/RODZ/250/12/2022 z dnia 28.12.2022r.

w Urzędzie Gminy Kobylnica w pokoju nr 5 w godz. pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 59 858 62 32).

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Lulemino. Za datę upublicznienia uznaje się dzień ogłoszenia w powyższy sposób. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Kobylnica. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Kobylnica z siedzibą w Kobylnicy przy ul. Głównej 20. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej: kobylnica.pl/rodo

Powiadom znajomego