W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Kodeks etyczny pracowników urzędu

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY KOBYLNICA

Preambuła

Głównym zadaniem samorządów jest służebność wobec mieszkańców, rola rzecznika i lidera, wyrażanie aspiracji i przewodzenie w ich urzeczywistnianiu. Jest to możliwe wówczas, gdy zaplecze samorządu stanowią pracownicy zapewniający najwyższy standard usług świadczonych społeczności lokalnej.
Samo przestrzeganie litery prawa nie zapewnia jeszcze właściwych relacji pracowników samorządowych z mieszkańcami. Niezbędna jest szeroko rozumiana przyzwoitość w działaniu, wyrażająca się w życzliwości, otwartości i partnerskim traktowaniu mieszkańców.
Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Kobylnica służy:

  1. lepszemu, wiarygodnemu wizerunkowi urzędników i urzędu;
  2. wyeliminowaniu sytuacji mogących powodować możliwość korupcji;
  3. przejrzystości pracy urzędnika i urzędu;
  4. poprawnie jakości pracy urzędnika i relacji występujących między pracownikami oraz między pracownikami i klientami;
  5. zmianie stereotypów, które przez lata przylgnęły do urzędnika;
  6. zachowaniu fundamentalnych zasad etyki;
  7. kształtowaniu postaw urzędnika, pozwalających na zwiększenie szacunku i podniesienie poziomu zaufania do urzędnika;
  8. informacją i pomocą w określeniu postępowania urzędnika, który często ma do czynienia z sytuacjami etycznie niejednoznacznymi.

Niniejszy Kodeks Etyczny zawiera wartości określające podstawowe zasady współżycia społecznego oraz zasady konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, tj.:

  1. zagwarantowanie praw obywatelskich;
  2. zapewnienie rzetelności i sprawności w działaniu instytucji publicznych;
  3. poszanowanie wolności i sprawiedliwości;
  4. współdziałanie władz;
  5. dialog społeczny;
  6. przestrzeganie zasady pomocniczości, umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot;
  7. dbałość o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności o obowiązku solidarności z innymi.

Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Urzędu Gminy Kobylnica oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce ustanawia się Kodeks Etyczny pracowników Urzędu Gminy Kobylnica.
Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników Urzędu Gminy Kobylnica, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie klientów o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu.
Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Kobylnica został oparty na fundamentalnych wartościach: sprawiedliwości, równości, prawdzie, bezstronności, rzetelności, uczciwości, szacunku, uprzejmości, odpowiedzialności, godności i lojalności.  

Postanowienia wstępne  

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:

  1. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kobylnica;
  2. kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Kobylnica;
  3. pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Gminy Kobylnica, posiadającego status pracownika samorządowego, o którym mowa w art. 1 ustaw z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Zasady ogólne

§ 1

Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników Urzędu w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.  

§ 2

 1. Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej.
 2. Działa zawsze tak, aby być wzorem praworządności i prowadzić do pogłębienia zaufania mieszkańców do Urzędu.
 3. Pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Gminie Kobylnica oraz współtworzy wizerunek pracownika samorządowego.
 4. Przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.
 5. Pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.  

Wykonywanie obowiązków

§ 3

Pracownik wykonuje obowiązki rzetelnie i bezstronnie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności.
Pracownik w szczególności:

  1. rozpatruje sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki, z wrażliwością, mając na względzie wiek, zdolność rozumienia przez klienta Urzędu skomplikowanych przepisów;
  2. pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań;
  3. nie uchyla się od podejmowania rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie;
  4. jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie, z najlepsza wolą;
  5. w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami;
  6. traktuje klientów w podobnych okolicznościach w taki sam sposób;
  7. powiadamia z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianie przepisów, które niekorzystnie wpływają na uprawnienia mieszkańców;
  8. informuje mieszkańców, iż mogą się odwoływać od niekorzystnych dla nich decyzji;
  9. jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do ich naprawienia;
  10. racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje gminnym majątkiem i środkami publicznymi, będąc gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie;
  11. dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania;
  12. jest lojalny wobec swoich zwierzchników, gotów do wykonywania służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełniania pomyłek;
  13. jest powściągliwy i rozważny w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swojego Urzędu;
  14. zgłasza wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w Urzędzie bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku braku reakcji odpowiednim organom.

Merytoryczne przygotowanie do pracy

§ 4

Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji, kompetencji, wiedzy. Pracownik w szczególności:

  1. dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności sprawy;\
  2. rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w Urzędzie;
  3. jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania;
  4. jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej, do korzystania z pomocy ekspertów;
  5. jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej, merytorycznej argumentacji;
  6. przestrzega zasad poprawnego zachowania, zapobiega napięciom w pracy i rozładowuje je.

Przejrzystość postępowania i zapobieganie korupcji

§ 5

 1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy też korupcji.
 2. Pracownik w szczególności:
  1. w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom;
  2. nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym;
  3. nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakiejkolwiek grupy interesu;
  4. nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;
   od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści;
  5. udostępnia klientom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawach.
   nie ujawnia informacji poufnych, ani nie wykorzystuje ich do korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.      

Neutralność polityczna

§ 6

Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.
Pracownik w szczególności:

  1. nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych swoich poglądów i sympatii politycznych;
  2. rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy;
  3. dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych;
  4. nie angażuje się w działania administracji samorządowej, które mogłyby służyć ugrupowaniom politycznym;
  5. zapewnia jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne;
  6. nie wykorzystuje wpływów politycznych na rekrutację i możliwość awansu w Urzędzie.

Monitoring Kodeksu

§ 7

 1. Celem monitoringu jest poznanie opinii pracowników i społeczności lokalnej na temat funkcjonowania Kodeksu.
 2. Monitoring Kodeksu:
  1. ma za zadanie wskazać, czy Kodeks Etyczny jest skutecznym dokumentem w rzeczywistym kształtowaniu postaw etycznych pracowników i czy pracownicy postępują zgodnie z jego zasadami;
  2. prowadzony jest w oparciu o anonimowe badanie ankietowe skierowane osobno do pracowników i osobno do reprezentantów społeczności lokalnej;
  3. ankieta dla klientów Urzędu Gminy Kobylnica stanowi załącznik nr 1 do Kodeksu;
  4. ankieta dla pracowników Urzędu Gminy Kobylnica stanowi załącznik nr 2 do Kodeksu;
  5. dokonywany jest raz w roku w terminie od 1 do 30 sierpnia;
  6. obejmuje wszystkich pracowników.
 3. Wynikiem przeprowadzonego monitoringu jest raport w formie sprawozdania, zawierającego wyniki ankiet oraz propozycje dotyczące modyfikacji Kodeksu.
 4. Raport z monitoringu zamieszczany jest na stronie internetowej Urzędu.

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Pracownicy są zobowiązani przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.
 2. Pracownicy są gotowi poddać się kontroli i ocenie pracy.


Załączniki

Powiadom znajomego