W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LXX/632/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica Irysowa”
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.4995

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Stosownie do uchwały Nr LIII/482/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Irysowej w Kobylnicy, po stwierdzeniu, że zmiana planu miejscowego nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica” uchwalonego uchwałą Nr III/25/2002 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionego uchwałami Nr XL/527/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 lutego 2010 r., Nr XLIV/413/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 lutego 2014 r. i Nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 lutego 2016 r. oraz zarządzeniem zastępczym Wojewody Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica Irysowa”, zwany dalej planem miejscowym w granicach, jak na rysunku planu miejscowego.
 2. Celem planu miejscowego dla obszaru, obejmującego tereny położone przy ulicy Irysowej, pomiędzy ulicami Malwową, Konwaliową i Kwiatową, a także przy skrzyżowaniu ulic Irysowej, Rataja i Kwiatowej w Kobylnicy, jest zmiana ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica-Północ” (uchwała Nr XXIX/346/2005 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 kwietnia 2005 r.) dla terenów N.72MN, N.73MN, N.046KD, N.047KD i N.049KD oraz części terenów N.05KZ, N.013KL, N.045KD i N.051KD, jak również zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica-Północ” dla obszaru obejmującego działkę nr 205 i części działek nr 206, 207, 208, 209 obręb Kobylnica (uchwała Nr XXX/276/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 grudnia 2012 r.) dla terenu 03KD i części terenu 1M/U.

§ 2.

 1. Plan miejscowy wyrażony jest w formie ustaleń tekstowych zawartych w treści niniejszej uchwały i ustaleń graficznych zawartych na rysunku planu miejscowego, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
 2. Na rysunku, o którym mowa w ust. 1, obowiązującymi ustaleniami planu miejscowego są:
  1. granice obszaru objętego planem miejscowym;
  2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  3. numery porządkowe terenów i symbole literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczające następujące przeznaczenie terenu:
   1. MNW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
   2. ZP – teren zieleni urządzonej,
   3. KDZ – teren drogi zbiorczej,
   4. KDD – teren drogi dojazdowej;
  4. nieprzekraczalna linia zabudowy;
  5. ścieżka rowerowa.
 3. Integralnymi częściami uchwały są:
  1. załącznik nr 1 – rysunek planu miejscowego;
  2. załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
  3. załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
  4. załącznik nr 4 – dane przestrzenne.

§ 3. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 1. w obszarze objętym planem miejscowym, o powierzchni 6,40 ha, położonym w miejscowości Kobylnica, znajdującym się zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica w Strefie „Północ” – wielofunkcyjnego intensywnego rozwoju w paśmie korytarza transportowego Szczecin - Gdańsk, w tym w obszarze podmiejskim, umożliwia się rozwój funkcji mieszkaniowej, w tym w formie osiedli mieszkaniowych, a także rozbudowę systemu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej, wraz z odpowiednim kształtowaniem i zachowaniem zieleni, jak w niniejszych ustaleniach;
 2. w obszarze objętym planem miejscowym:
  1. zachowuje się istniejącą zabudowę,
  2. zabudowa mieszkaniowa planowana jest w formie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jak w ustaleniach szczegółowych,
  3. obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu miejscowego i w ustaleniach szczegółowych. Wzdłuż granic terenów, dla których nie wskazano nieprzekraczalnej linii zabudowy, obowiązują przepisy szczególne,
  4. zabudowę należy harmonizować w granicach działki i terenu, poprzez stosowanie spójnych rozwiązań architektonicznych, zbliżonych rozwiązań materiałowych, dążyć należy do estetyzacji krajobrazu m.in. przez dbałość o detal architektoniczny;
 3. dla zabudowy przyjmuje się następujące podstawowe gabaryty:
  1. wysokość zabudowy /dotyczy kondygnacji nadziemnych/ nie więcej niż 2 kondygnacje, jak w ustaleniach szczegółowych,
  2. dachy strome;
 4. w ustaleniach szczegółowych określono dopuszczalną wysokość zabudowy w metrach /zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/ oraz w kondygnacjach /dotyczy kondygnacji nadziemnych/.

§ 4.

 1. W planie miejscowym nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scalania i podziału nieruchomości.
 2. Obowiązują szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane, jak w ustaleniach dla poszczególnych terenów /minimalna powierzchnia działki budowlanej nie dotyczy podziałów istniejących i podziałów związanych z wydzieleniami pod drogi oraz pasy i urządzenia techniczne/.

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:

 1. przy realizacji zainwestowania i użytkowaniu obszaru objętego planem miejscowym należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które maksymalnie ograniczą negatywny wpływ na środowisko, w tym uciążliwości akustyczne i aerosanitarne związane z planowanym zagospodarowaniem terenu;
 2. planowane zagospodarowanie terenów nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo-wodnego oraz nie może powodować zmian stosunków wodnych w obszarze objętym planem miejscowym oraz na terenach przyległych;
 3. obszar objęty planem miejscowym położony jest w zasięgu wyznaczonego obszaru ochronnego Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych „Słupsk”, w związku z czym:
  1. przyjmuje się zasady odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, jak w § 9 ust. 1 pkt 2 i 3,
  2. wyklucza się lokalizację obiektów i urządzeń, których funkcjonowanie powodowałoby trwałe zanieczyszczenie wód,
  3. wyklucza się magazynowanie i składowanie odpadów, materiałów i substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w sposób mogący spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód,
  4. należy stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu niedopuszczenia w trakcie prac budowlanych do awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych ze sprzętu budowlanego i chemicznych, płynnych substancji budowlanych na terenie ich składowania i użycia;
 4. zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnej działce może odbywać się tylko w sposób niezakłócający warunków gruntowo-wodnych na działkach sąsiednich, ze spełnieniem odpowiednich wymogów, w tym warunku dotyczącego retencjonowania wód opadowych i roztopowych z terenu przewidzianego do zainwestowania, wynikających z przepisów szczególnych;
 5. należy realizować obiekty małej retencji, jak stawy, oczka wodne lub inne systemy retencjonowania;
 6. realizacja inwestycji nie może spowodować zniszczenia oraz pogorszenia działania systemu melioracji wodnej szczegółowej. Dopuszcza się przebudowę systemu melioracyjnego, pod warunkiem zachowania zrównoważonych stosunków wodnych w obszarze objętym planem miejscowym i w otoczeniu, zgodnie z przepisami szczególnymi;
 7. zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę powinno odbywać się zgodnie z zasadą racjonalnego wykorzystania terenu, oznaczającą w szczególności zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy powierzchniami: zabudowy i biologicznie czynną, jak w ustaleniach szczegółowych;
 8. emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, pochodząca z planowanych inwestycji nie może przekraczać dopuszczalnych standardów emisyjnych ani powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza zagospodarowywanymi terenami;
 9. w zakresie hałasu obowiązują dopuszczalne poziomy, zgodnie z przepisami szczególnymi;
 10. należy zapewnić odpowiednie warunki ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, dla których obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, określone w wymaganiach przepisów szczególnych;
 11. wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w miarę możliwości terenowych, należy zachować i wprowadzać zieleń;
 12. do kształtowania terenów zielonych (zieleń parkowa, izolacyjna, przydomowa) należy używać gatunków roślin rodzimych zgodnych geograficznie i siedliskowo;
 13. w miarę możliwości pozostawić i odpowiednio chronić zadrzewienia, poprzez wkomponowanie ich w planowane zagospodarowanie terenów zielonych;
 14. przy projektowaniu należy uwzględnić istniejące warunki geotechniczne, przyrodnicze oraz ukształtowanie terenu;
 15. przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków, zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, objętych ochroną.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej:

 1. w obszarze objętym planem miejscowym nie występują obiekty i tereny chronione, zgodnie z przepisami w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
 2. w trakcie prowadzenia robót ziemnych, w przypadku natrafienia na przedmiot posiadający cechy zabytku, zastosowanie mają przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 7. W obszarze objętym planem miejscowym nie występują tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych, jak również nie wskazano krajobrazów priorytetowych określanych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, z uwagi na brak dokumentu stanowiącego podstawę ich uwzględnienia.

§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

 1. w celu zapewnienia ciągłości i prawidłowego funkcjonowania systemu komunikacyjnego w miejscowości Kobylnica oraz obsługi komunikacyjnej w obszarze planu miejscowego i w jego sąsiedztwie, ustala się tereny komunikacyjne – drogi zbiorczej KDZ oraz dróg dojazdowych 01KDD i 02KDD, a także dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych w terenach, jak również przewiduje się obsługę obszaru objętego planem miejscowym poprzez drogi znajdujące się poza jego obszarem;
 2. działki nowo wydzielane pod drogi wewnętrzne do jednej działki powinny posiadać minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 5 m, do dwóch lub więcej działek – 8 m, zakończone placem nawrotowym zgodnie z przepisami szczególnymi;
 3. w granicach działek zapewnić miejsca postojowe dla stałych i okresowych użytkowników, w ilości jak wskazano w ustaleniach szczegółowych;
 4. w obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w ilości zgodnej z przepisami szczególnymi.

§ 9.

 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
  1. system zaopatrzenia w wodę:
   1. dla zapewnienia dostawy wody odbiorcom w obszarze planu miejscowego i sprawnego funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Kobylnica przewiduje się możliwość budowy, rozbudowy, przebudowy sieci,
   2. sieć wodociągową prowadzić w pasach drogowych, możliwie poza jezdnią. Dopuszcza się prowadzenie sieci w terenie poza pasami drogowymi, w sposób niekolidujący z zabudową;
  2. system odprowadzania i oczyszczania ścieków:
   1. dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu odprowadzenia ścieków w miejscowości Kobylnica, w tym odprowadzającego ścieki z obszaru objętego planem miejscowym, przewiduje się możliwość budowy, rozbudowy, przebudowy sieci,
   2. ustala się układ mieszany, grawitacyjno-tłoczny kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej,
   3. sieć kanalizacji sanitarnej prowadzić w pasach drogowych, możliwie poza jezdnią. Dopuszcza się prowadzenie sieci w terenie poza pasami drogowymi, w sposób niekolidujący z zabudową;
  3. system odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych:
   1. wody opadowe i roztopowe zagospodarować na własnej działce, części terenu lub terenie z zastosowaniem retencjonowania,
   2. odbiornikami podczyszczonych wód opadowych i roztopowych będą zbiorniki wodne oraz grunt,
   3. dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
   4. w przypadku realizacji sieci kanalizacji deszczowej w terenach należy prowadzić ją w pasach drogowych, możliwie poza jezdnią. Dopuszcza się prowadzenie sieci w terenie poza pasami drogowymi, w sposób niekolidujący z zabudową,
   5. dopuszcza się odprowadzenie nadmiaru wód do gminnego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami szczególnymi, po zastosowaniu rozwiązań opóźniających ich spływ,
   6. przed odprowadzeniem do odbiornika wody podczyścić w stopniu wymaganym przepisami;
  4. system zaopatrzenia w gaz:
   1. dla zaopatrzenia miejscowości Kobylnica, w tym odbiorców w obszarze objętym planem miejscowym, w gaz ziemny, przewiduje się możliwość budowy, rozbudowy i przebudowy sieci gazowej odpowiednio średniego, niskiego ciśnienia, z uwzględnieniem stref kontrolowanych, zgodnie z przepisami szczególnymi,
   2. sieć gazową należy prowadzić w pasach drogowych, możliwie poza jezdnią. Dopuszcza się prowadzenie sieci w terenie poza pasami drogowymi, w sposób niekolidujący z zabudową,
   3. należy uwzględnić ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów wynikające z szerokości stref kontrolowanych wzdłuż istniejących i planowanych gazociągów, zgodnie z przepisami szczególnymi;
  5. system zaopatrzenia w energię cieplną:
   1. planuje się zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i technologicznych z indywidualnych, nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła,
   2. dopuszcza się budowę i zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej;
  6. system zaopatrzenia w energię elektryczną:
   1. obszar objęty planem miejscowym zasila GPZ 110/15kV położony w Kobylnicy przy ul. Szczecińskiej, poza obszarem objętym planem miejscowym,
   2. dostawa mocy i energii elektrycznej dla odbiorców w obszarze objętym planem miejscowym, odbywać się będzie przy pomocy linii SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w tym zlokalizowanych poza obszarem objętym planem miejscowym. Dopuszcza się dostawę energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, zgodnie z przepisami szczególnymi,
   3. ustala się strefy ochronne wzdłuż istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nN, o szerokości odpowiednio 2x7,5 m i 2x1,5 m od osi linii i wzdłuż linii kablowych SN i nN, o szerokości odpowiednio 2x1,5 m i 2x1 m od osi linii, w których obowiązują ograniczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi,
   4. dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznych oraz przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV na kablową, zgodnie z przepisami szczególnymi,
   5. w przypadku zbliżenia i skrzyżowania napowietrznej linii elektroenergetycznej z drogą należy zastosować odpowiednie środki techniczne zapewniające warunki bezpieczeństwa dla obiektów i ludzi, w zależności od napięcia linii i rodzaju obiektów /uziemienie słupów, obostrzenie linii, zapewnienie wymaganej odległości pionowej na skrzyżowaniach z drogami/ zgodnie z normami i przepisami szczególnymi,
   6. przyjmuje się lokalizowanie linii elektroenergetycznych nn i SN, w pasach drogowych, możliwie poza jezdnią. Dopuszcza się prowadzenie sieci w terenie poza pasami drogowymi, w sposób niekolidujący z zabudową,
   7. sieci elektroenergetyczne i oświetlenie należy projektować w sposób umożliwiający szybkie przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej;
  7. system łączności:
   1. ustala się wyposażenie obszaru planu miejscowego w infrastrukturę telekomunikacyjną,
   2. przyjmuje się lokalizowanie skanalizowanej sieci telekomunikacyjnej w pasach drogowych, możliwie poza jezdnią. Dopuszcza się prowadzenie sieci w terenie poza pasami drogowymi, w sposób niekolidujący z zabudową.
 2. Do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy zapewnić dostęp dla zarządzającego siecią.
 3. W przypadku kolizji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z planowaną zabudową - należy je odpowiednio przebudować.
 4. Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w terenach, w tym na wydzielonych działkach.
 5. Realizacja zabudowy na poszczególnych terenach i działkach powinna być poprzedzona rozwojem infrastruktury technicznej.

§ 10. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości, jak w ustaleniach szczegółowych.

§ 11.

 1. Na obszarze objętym planem miejscowym należy uwzględnić ograniczenia w zakresie obronności, wynikające z położenia w strefie ograniczonego użytkowania, związane z zapewnieniem funkcjonowania Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi w Redzikowie, dotyczące w szczególności użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej:
  1. ograniczenia w użytkowaniu nadajników elektromagnetycznych: zabronione jest używanie nadajników elektromagnetycznych, które generują pole magnetyczne przekraczające natężenie 3V/m wartości skutecznej dla wszystkich częstotliwości od 9 kHz do 300 GHz, mierzonych 2 m nad poziomem gruntu w Punkcie Centralnym Bazy o współrzędnych 54o28’46,354”N oraz 17o06’38,046”E, w układzie odniesienia WGS-84 i wysokości 64 m n.p.m.;
  2. w odległości od 4 000 m do 35 000 m od punktu o współrzędnych 54o28'48,158"N oraz 17o06'04,719"E i wysokości 65 m n.p.m. lokalizacja turbin wiatrowych wymaga uzgodnienia z Dowódcą Polskim Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi w Redzikowie.
 2. Wszelkie projektowane obiekty stałe i tymczasowe o wysokości równej i wyższej od 50 m nad poziom terenu, podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 12. Ustalenia odnośnie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, pozostałych szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, o ile występują, zawarte są w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

§ 13. Ustala się podział obszaru objętego planem miejscowym na 8 terenów, w tym 3 tereny komunikacji, jak na rysunku planu miejscowego.

§ 14. Ustalenia szczegółowe dla terenów zabudowy mieszkaniowej i zieleni są następujące:

 1. teren 1MNW /2,66 ha/
  1. przeznaczenie terenu:
   • teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
   • zabudowa mieszkaniowa w formie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na jednej działce,
   • dopuszcza się obiekty małej architektury i urządzenia sportowo-rekreacyjne, w tym na wydzielonych działkach,
   • dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, placów i parkingów,
   • dopuszcza się możliwość włączenia fragmentów powierzchni do przyległych terenów,
  2. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
   • minimalny front działki – 25 m,
   • kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zbliżony do 90°,
   • zapewniony dojazd do każdej z wydzielonych działek,
   • minimalna powierzchnia działki – 800 m2,
  3. warunki podziału nieruchomości:
   • minimalny front działki – 25 m,
   • kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zbliżony do 90°,
   • zapewniony dojazd do każdej z wydzielonych działek,
   • minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 800 m2,
  4. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
   • powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki,
   • intensywność zabudowy – maksymalnie 0,60, minimalnie 0,09,
   • powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% powierzchni działki,
   • wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe i równocześnie maksymalnie do 10,00 m,
   • poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm powyżej poziomu terenu przy budynku,
   • dachy budynków strome, o kącie nachylenia 25°-55°, o pokryciu dachowym w odcieniach brązu i czerwieni,
   • zabudowa na działce zharmonizowana pod względem kolorystyki, zastosowanych materiałów i form architektonicznych,
  5. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:
   • obowiązują zasady zawarte w § 5,
  6. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej:
   • obowiązują zasady zawarte w § 6 pkt 2,
  7. szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu:
   • w zagospodarowaniu terenu uwzględnić przebiegi sieci wodociągowej i sanitarnej, sieci gazowej wraz ze strefami kontrolowanymi, sieci elektroenergetycznych wraz ze strefami ochronnymi, z możliwością ich przebudowy, a także wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej - zgodnie z przepisami szczególnymi,
  8. zasady obsługi komunikacyjnej:
   • obsługa komunikacyjna z dróg dojazdowych 01KDD i 02KDD oraz drogi dojazdowej oznaczonej w planie miejscowym „Kobylnica-Północ” jako N.045KD,
   • zapewnić miejsca postojowe w granicach działki, nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie,
  9. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
   • zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
   • odprowadzanie ścieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
   • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – według zasad zawartych w § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a-f, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4,
   • zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
   • zaopatrzenie w energię cieplną – z indywidualnych źródeł ciepła, ewentualnie z sieci ciepłowniczej,
   • zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej,
  10. stawki procentowe:
   • stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty – 30%,
  11. inne ustalenia:
   • nie ustala się;
 2. teren 2MNW /0,03 ha/
  1. przeznaczenie terenu:
   • teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, stanowiący kontynuację i integralną część terenu oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  „Kobylnica-Północ” jako N.69MN,
   • dopuszcza się obiekty małej architektury,
   • dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,
  2. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
   • nie określa się,
  3. warunki podziału nieruchomości:
   • nie określa się,
  4. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
   • nie określa się,
  5. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:
   • obowiązują zasady zawarte w § 5,
  6. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej:
   • obowiązują zasady zawarte w § 6 pkt 2,
  7. szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu:
   • nie ustala się,
  8. zasady obsługi komunikacyjnej:
   • obsługa komunikacyjna z drogi dojazdowej 02KDD,
  9. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
   • zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
   • odprowadzanie ścieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
   • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – według zasad zawartych w § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a-f, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4,
   • zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
   • zaopatrzenie w energię cieplną – z indywidualnych źródeł ciepła, ewentualnie z sieci ciepłowniczej,
   • zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej,
  10. stawki procentowe:
   • stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty – 30%,
  11. inne ustalenia:
   • nie ustala się;
 3. teren 3MNW /2,08 ha/
  1. przeznaczenie terenu:
   • teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
   • zabudowa mieszkaniowa w formie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na jednej działce,
   • dopuszcza się obiekty małej architektury i urządzenia sportowo-rekreacyjne, w tym na wydzielonych działkach,
   • dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, placów i parkingów,
  2. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
   • minimalny front działki – 25 m,
   • kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zbliżony do 90°,
   • zapewniony dojazd do każdej z wydzielonych działek,
   • minimalna powierzchnia działki – 1000 m2,
  3. warunki podziału nieruchomości:
   • minimalny front działki – 25 m,
   • kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zbliżony do 90°,
   • zapewniony dojazd do każdej z wydzielonych działek,
   • minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 1000 m2,
  4. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
   • ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10 m od drogi zbiorczej KDZ, jak na rysunku planu miejscowego,
   • powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki,
   • intensywność zabudowy – maksymalnie 0,60, minimalnie 0,09,
   • powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% powierzchni działki,
   • wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe i równocześnie maksymalnie do 10,00 m,
   • poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm powyżej poziomu terenu przy budynku,
   • dachy budynków strome, o kącie nachylenia 25°-55°, o pokryciu dachowym w odcieniach brązu i czerwieni,
   • zabudowa na działce zharmonizowana pod względem kolorystyki, zastosowanych materiałów i form architektonicznych,
  5. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:
   • obowiązują zasady zawarte w § 5,
  6. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej:
   • obowiązują zasady zawarte w § 6 pkt 2,
  7. szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu:
   • w zagospodarowaniu terenu uwzględnić przebiegi sieci gazowej wraz ze strefami kontrolowanymi, a także wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej - zgodnie z przepisami szczególnymi,
  8. zasady obsługi komunikacyjnej:
   • obsługa komunikacyjna z drogi dojazdowej 01KDD oraz drogi lokalnej oznaczonej w planie miejscowym „Kobylnica-Północ” jako N.013KL,
   • zapewnić miejsca postojowe w granicach działki, nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie,
  9. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
   • zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
   • odprowadzanie ścieków – do sieci kanalizacji sanitarnej,
   • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – według zasad zawartych w § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a-f, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4,
   • zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
   • zaopatrzenie w energię cieplną – z indywidualnych źródeł ciepła, ewentualnie z sieci ciepłowniczej,
   • zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej,
  10. stawki procentowe:
   • stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty – 30%,
  11. inne ustalenia:
   • nie ustala się;
 4. teren 1ZP /0,22 ha/
  1. przeznaczenie terenu:
   • teren zieleni urządzonej,
   • dopuszcza się obiekty małej architektury i obiekty służące wypoczynkowi i rekreacji,
   • dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym ciągów pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych,
  2. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
   • z uwagi na przeznaczenie terenu - nie określa się,
  3. warunki podziału nieruchomości:
   • nie określa się,
  4. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
   • powierzchni zabudowy do 35 m2,
   • wysokość zabudowy – 1 kondygnacja i równocześnie maksymalnie do 6,00 m,
   • poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
   • dach budynku o kącie nachylenia do 35°,
  5. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
   • obowiązują zasady zawarte w § 5,
   • zieleń parkowa - zróżnicowana gatunkowo i strukturalnie, z uwzględnieniem istniejących naturalnych zadrzewień, dostosowana do warunków siedliska,
  6. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
   • obowiązują zasady zawarte w § 6 pkt 2,
  7. szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu:
   • nie ustala się,
  8. zasady obsługi komunikacyjnej:
   • obsługa komunikacyjna z drogi dojazdowej 01KDD,
  9. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
   • zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej,
  10. stawki procentowe:
   • stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty – 1%,
  11. inne ustalenia:
   • teren dla realizacji celów publicznych;
 5. teren 2ZP /0,12 ha/
  1. przeznaczenie terenu:
   • teren zieleni urządzonej,
   • dopuszcza się obiekty małej architektury i obiekty służące wypoczynkowi i rekreacji,
   • dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym ciągów pieszych,
  2. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
   • z uwagi na przeznaczenie terenu - nie określa się,
  3. warunki podziału nieruchomości:
   • nie określa się,
  4. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
   • powierzchni zabudowy do 35 m2,
   • wysokość zabudowy – 1 kondygnacja i równocześnie maksymalnie do 6,00 m,
   • poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm,
   • dach budynku o kącie nachylenia do 35°,
  5. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
   • obowiązują zasady zawarte w § 5,
   • zieleń parkowa - zróżnicowana gatunkowo i strukturalnie, o wysokiej wartości przyrodniczo-krajobrazowej, z uwzględnieniem istniejących naturalnych zadrzewień, dostosowana do warunków siedliska,
  6. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
   • obowiązują zasady zawarte w § 6 pkt 2,
  7. szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu:
   • w zagospodarowaniu terenu uwzględnić stację transformatorową z możliwością jej relokacji,
  8. zasady obsługi komunikacyjnej:
   • obsługa komunikacyjna z drogi zbiorczej KDZ,
  9. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
   • zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej,
  10. stawki procentowe:
   • stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty – 1%,
  11. inne ustalenia:
   • teren dla realizacji celów publicznych,
   • zapewnić dostęp do cieku wodnego /działka nr 658/.

§ 15. Ustalenia dla terenów komunikacji, są następujące:

 1. teren KDZ /0,72 ha/
  1. przeznaczenie terenu:
   • fragment drogi zbiorczej, stanowiący integralną część z drogą oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  „Kobylnica-Północ” symbolem N.05KZ, zaliczoną do układu podstawowego,
  2. zasady zagospodarowania terenu:
   • szerokość w liniach rozgraniczających, jak na rysunku planu miejscowego,
   • dopuszcza się budowę i przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
   • dopuszcza się obiekty małej architektury, w tym na wydzielonych działkach,
   • urządzić zieleń o funkcji izolacyjno-krajobrazowej, w miarę możliwości zrealizować ciągi zieleni wysokiej,
   • zrealizować ścieżkę rowerową,
   • dopuszcza się wydzielenie pasa technicznego pod infrastrukturę techniczną,
  3. stawki procentowe:
   • stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty – 1%,
  4. inne ustalenia:
   • teren dla realizacji celów publicznych,
   • kategoria drogi ze względu na funkcję – droga gminna;
 2. teren 01KDD /0,42 ha/
  1. przeznaczenie terenu:
   • droga dojazdowa,
  2. zasady zagospodarowania terenu:
   • szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10 m, jak na rysunku planu miejscowego,
   • dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  3. stawki procentowe:
   • stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty – 1%,
  4. inne ustalenia:
   • teren dla realizacji celów publicznych,
   • kategoria drogi ze względu na funkcję – droga gminna;
 3. teren 02KDD /0,15 ha/
  1. przeznaczenie terenu:
   • droga dojazdowa,
  2. zasady zagospodarowania terenu:
   • szerokość w liniach rozgraniczających, jak na rysunku planu miejscowego,
   • dopuszcza się budowę i przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  3. stawki procentowe:
   • stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty – 1%,
  4. inne ustalenia:
   • teren dla realizacji celów publicznych,
   • kategoria drogi ze względu na funkcję – droga gminna.

§ 16. Traci moc uchwała Nr XXIX/346/2005 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica-Północ”, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 65, poz. 1221 z dnia 4 lipca 2005 r., a także uchwała Nr XXX/276/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica-Północ” dla obszaru obejmującego działkę nr 205 i części działek nr 206, 207, 208, 209 obręb Kobylnica, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 440 z dnia 21 stycznia 2013 r., w granicach obszaru objętego planem miejscowym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 18.

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Kobylnica.

Załącznik nr 1 i załącznik nr 4 do uchwały nr LXX/632/2023 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 32.

Załączniki

Powiadom znajomego