W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Przetarg - sieć wodociągowa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 135/1, 21/11, 19/3, 18/1, 17/1 położonych w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Leśna w miejscowości Bolesławice na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Kobylnica - Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Termin składania ofert
Sposób składania ofert sekretariat Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20, pok. nr 10 (I piętro)
rozstrzygnięcie

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY
UL.WODNA 20/2 76-251 KOBYLNICA
Znak sprawy: CUW.DOR.271.12.2020.OZ
Kobylnica, dnia 17.08.2020r.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, działając jako Zamawiający w imieniu Gminy Kobylnica, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5.350.000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 135/1, 21/11, 19/3, 18/1, 17/1 położonych w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Leśna w miejscowości Bolesławice na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej” wybrał najkorzystniejszą ofertę, która została złożona przez firmę „Firma Usługowo-Handlowa Czesław Łukasiewicz w spadku” , która otrzymała łącznie 100 punktów w cenie brutto 38.916,78 zł, z okresem rękojmi 84 miesiące.

W niniejszym postepowaniu Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: Cena oferty C – waga kryterium 60%, waga punktowa 60 pkt
Kryterium 2: Okres rękojmi R – waga kryterium 40%, waga punktowa 40 pkt 
(do oceny ofert przyjmuje się maksymalny okres 72 miesiące zgodnie z SIWZ).

Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru (P = C+R).

Oferta nie podlega odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, a tym samym uzyskała łącznie 100 punktów. Spełnia wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest zgodna z ustawą Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym przetargu wpłynęły następujące oferty:

 1. OFERTA NR 1: Wykonawca: PHU Mański  Damian Mański 
  siedziba: ul. Z. Czarnego 15/1 , 84-300 Lębork,
  • Cena brutto oferty C (60%):  61 035,07 zł
  • Okres rękojmi R (40%):  72 miesiące
   Oferta otrzymała 78,26 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R): 
  • cena C – 60% - otrzymała 38,25 pkt,
  • okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 40 pkt.
 2. OFERTA NR 2: Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji „Instalex” M. Zieliński Sp. j. 
  siedziba: ul. Sportowa 3E, 76-200 Słupsk,
  • Cena brutto oferty C (60%):  59. 916, 97 zł
  • Okres rękojmi R (40%):  72 miesiące
   Oferta otrzymała 78,97 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R): 
  • cena C – 60% - otrzymała 38,97 pkt,
  • okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 40 pkt.
 3. OFERTA NR 3: Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa Czesław Łukasiewicz w spadku
  siedziba: 77-235 Trzebielino Cetyń nr 50, w zakresie:
  • Cena brutto oferty C (60%):  38.916,78  zł
  • Okres rękojmi R (40%):  84 miesiące
   Oferta otrzymała 100 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R): 
  • cena C – 60% - otrzymała 60 pkt,
  • okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 40 pkt.
 4. OFERTA NR 4: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych „Ce-STA”
  siedziba: ul. Portowa 21, 76-200 Słupsk, w zakresie:
  • Cena brutto oferty C (60%):  49.995,97 zł
  • Okres rękojmi R (40%):  72 miesiące
   Oferta otrzymała 86,70 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R): 
  • cena C – 60% - otrzymała 46,70 pkt,
  • okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 40 pkt.
 5. OFERTA NR 5: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jarosław Drapała
  siedziba: ul. Spacerowa 2, 76-200 Bydlino,
  • Cena brutto oferty C (60%):  39. 780,80 zł
  • Okres rękojmi R (40%):  60 miesięcy 
   Oferta otrzymała 92,03 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R):
  • cena C – 60% - otrzymała 58,70 pkt,
  • okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 33,33 pkt.
 6. OFERTA NR 6: Kazimierz Gozdal 
  siedziba: Pomiłowo 22a , 76-100 Sławno,
  • Cena brutto oferty C (60%):  39.532,20 zł
  • Okres rękojmi R (40%):  60 miesięcy 
   Oferta otrzymała 92,40 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R):
  • cena C – 60% - otrzymała 59,07 pkt,
  • okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 33,33 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 92 ust.2 Pzp Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, na stronie internetowej http://cuwkobylnica.bip.gov.pl,  http://bip.kobylnica.pl oraz przekazano do Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

GMINA KOBYLNICA DZIAŁAJĄCA POPRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, znak sprawy:

CUW-DOR.271.12.2020.OZ

na roboty budowlane pn.

Budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 135/1, 21/11, 19/3, 18/1, 17/1 położonych w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Leśna w miejscowości Bolesławice na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej”.

bez możliwości składania ofert częściowych

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest dostępna na stronie http://cuwkobylnica.bip.gov.pl, http://bip.kobylnica.pl lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi 4 sierpnia 2020 roku o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, pok. nr 10 (I piętro).

Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 w sekretariacie do dnia 4 sierpnia 2020 r. do godz. 9:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 561883-N-2020 w dniu 15 lipca 2020r.

Załączniki do przetargu stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 8415912 wew.105.

Załączniki

SIWZ docx, 92 kB

Powiadom znajomego