W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LXI/561/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 32/11, położonej w obrębie Płaszewo, w gminie Kobylnica
status uchwały obowiązująca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1846, poz. 2185 i poz. 2747), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/449/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 32/11, położonej w obrębie Płaszewo, w gminie Kobylnica, po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica” uchwalonego Uchwałą Nr III/25/2002 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionego uchwałami Nr XL/527/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 lutego 2010 r., Nr XLIV/413/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 lutego 2014 r. i Nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Kobylnica, z dnia 25 lutego 2016 roku oraz zmienionego Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 r, w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylnica, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 32/11, położonej w obrębie Płaszewo, w gminie Kobylnica.
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 32/11, położonej w obrębie Płaszewo, w gminie Kobylnica, zwany dalej planem, obejmuje obszar o powierzchni około 43 ha, którego granice określono na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

 1. rysunek planu w skali 1:2000, wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, stanowiący załącznik nr 1;
 2. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
 3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3;
 4. dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiące załącznik nr 4.

§ 3. Na obszarze objętym planem nie występują uwarunkowania wymagające ustaleń w zakresie:

 1. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 2. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 3. granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
 4. sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

 1. dachu płaskim –  należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci do 12 stopni;
 2. miejscach parkingowych – należy przez to rozumieć miejsca przeznaczone na postój pojazdów, wyznaczone w obrębie działki budowlanej;
 3. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą wyklucza się lokalizację budynków, kontenerowych obiektów infrastruktury technicznej oraz konstrukcji, na których posadowione są urządzenia fotowoltaiczne;
 4. powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny, którego definicja zawarta jest w przepisach dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 5. powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi wszystkich budynków i kontenerowych obiektów infrastruktury technicznej, zlokalizowanych w granicach działki budowlanej na powierzchnię tej działki. Do powierzchni zabudowy wlicza się również powierzchnię zajętą pod konstrukcję, na której zlokalizowane są panele fotowoltaiczne, liczoną jako rzut prostokątny zewnętrznych krawędzi tej konstrukcji wraz z panelami fotowoltaicznymi na powierzchnię tej działki budowlanej. Powierzchnia zabudowy określona jest w stosunku do powierzchni działki budowlanej;
 6. urządzeniu fotowoltaicznym – należy przez to rozumieć urządzenie składające się z połączonych ze sobą ogniw fotowoltaicznych, służące do wytwarzania energii elektrycznej poprzez konwersję promieni słonecznych;
 7. zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć pas gruntu o szerokości nie mniejszej niż 2m, obsadzony zwartą zielenią wielopiętrową, złożoną z gatunków drzew i krzewów rodzimych, z minimum 50% udziałem nasadzeń gatunków zimozielonych, oddzielający funkcjonalnie i optycznie wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne od dróg.

§ 5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, stanowią obowiązujące ustalenie planu:

 1. granica obszaru objętego planem;
 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 3. symbol cyfrowy oznaczający numer terenu;
 4. symbol literowy oznaczający przeznaczenie terenu;
 5. nieprzekraczalne linie zabudowy;
 6. strefa ochronna od wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW;
 7. strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

§ 6. Obszar objęty planem obejmuje łącznie 5 terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i oznaczonych na rysunku planu następującymi symbolami literowymi i cyfrowymi:

 1. tereny zabudowy związanej z rolnictwem oznaczone symbolami cyfrowymi od 1 do 4 oraz symbolem literowym RZ;
 2. teren elektrowni słonecznej oznaczony symbolem literowym PEF.

§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu ustala się:

 1. nakaz:
  1. zagospodarowania powierzchni działki budowlanej w sposób zabezpieczający sąsiednie nieruchomości oraz drogi przed spływem wód opadowych i roztopowych,
  2. zapewnienia możliwości przemieszczania się dziko występujących zwierząt podczas grodzenia obszaru, na którym zlokalizowane zostaną urządzenia fotowoltaiczne,
  3. zachowanie występujących w granicach planu drzew i krzewów przydrożnych zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej nr 1159G,
  4. stosowania powłok antyrefleksyjnych na urządzeniach fotowoltaicznych,
  5. ograniczenia oświetlenia obszaru, na którym zlokalizowane zostaną urządzenia fotowoltaiczne do minimum podyktowanego względami technicznymi;
 2. zakaz:
  1. lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach wykonawczych, wskazujących rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
  2. użytkowania i zagospodarowania terenu, które:
   • może stanowić źródło przekraczających normy zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego,
   • będzie ingerowało w system korzeniowy i korony drzew przydrożnych zlokalizowanych w sąsiedztwie planu, wzdłuż dogi powiatowej nr 1159G,
   • wpływa na ponadnormatywne pogorszenie stanu czystości powietrza na obszarze objętym planem lub na terenach przyległych,
   • generuje uciążliwości dla środowiska, powodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektroenergetyczne i promieniowanie, przekraczające standardy jakości środowiska, odpowiednie dla przeznaczenia poszczególnych terenów zlokalizowanych w granicach obszaru objętego planem lub na terenach przyległych.

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

 1. ochronę konserwatorską stanowisk archeologicznych o nr AZP 12-29/51, AZP 12-29/53, AZP 12-29/54, AZP 12-29/55 i AZP 12-29/56, zlokalizowanych w strefach ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, zgodnie z rysunkiem planu;
 2. w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wszelkie roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności, mogące prowadzić do przekształcenia lub zniszczenia stanowisk archeologicznych wymaga przeprowadzenia niezbędnych badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów ustala się:

 1. obszar objęty planem znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania, wynikającej z zapisów "Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (...) w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi", w granicach której obowiązują przepisy odrębne;
 2. ograniczenia w użytkowaniu nadajników elektromagnetycznych – zabrania się używania nadajników elektroenergetycznych, które generują pole elektroenergetyczne przekraczające natężenie 3V/m wartości skutecznej dla wszystkich częstotliwości od 9kHz do 300 GHz mierzonych 2 metry nad poziomem gruntu w punkcie o współrzędnych 54°28’46,354’’N oraz 17°06’38,046’’E w układzie odniesienia WGS-84 i wysokości 64 m n.p.m;
 3. ograniczenia w użytkowaniu w odległości od 1600 m do 35000 m od punktu o współrzędnych 54°28’48,158’’N oraz 17°06’04,719’’E w układzie odniesienia WGS-84 i wysokości 65 m n.p.m., żadna konstrukcja nie może przekraczać wysokości określonej przez powierzchnię boczną stożka, która kieruje się ku górze pod kątem 1,5° do płaszczyzny horyzontu. Wierzchołek stożka leży na wysokości 15,24 m n.p.t. w Punkcie Odniesienia Radaru, zgodnie z art. IV ust. 3 "Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (...) w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi", w granicach której obowiązują przepisy odrębne;
 4. zachowanie przepisów odrębnych w zakresie ochrony przyrody, w związku z położeniem całego obszaru planu w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”;
 5. strefę kontrolowaną dla istniejącego w granicach planu gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 o szerokości 6 m (po 3 m na stronę), zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.

§ 10.

 1. Nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.
 2. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału działek, ustala się:
  1. minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek: 10000 m2;
  2. minimalną szerokość frontu dla nowo wydzielanych działek: 50 m;
  3. kąt położenia granic działek, w stosunku do pasa drogowego: przynajmniej jedna z bocznych granic działki musi być zlokalizowana pod kątem 90 stopni w stosunku do pasa drogowego, z dopuszczalną tolerancją do 10 stopni.
 3. Ustalenia ust. 2 nie dotyczą działek wydzielanych dla stacji transformatorowych, przepompowni ścieków lub innych tego typu obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dojść i dojazdów.

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

 1. strefę ochronną od wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW tożsamą z linią rozgraniczającą terenu PEF, w granicach której obowiązuje zakaz zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi;
 2. dla terenu wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia DN300:
  1. lokalizację skrajnych elementów urządzeń fotowoltaicznych oraz ogrodzenia terenu inwestycji poza strefą kontrolowaną,
  2. lokalizację uziomów infrastruktury technicznej w odległości nie mniejszej niż 5 m od strefy kontrolowanej.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

 1. obsługę komunikacyjną w obszarze objętym planem z przyległych dróg publicznych i wewnętrznych, w tym z drogi powiatowej nr 1159G, zgodnie z rysunkiem planu;
 2. powiązanie komunikacyjne obszaru planu z istniejącym, zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez drogę publiczną powiatową, gminną i wewnętrzną, zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie planu;
 3. zapewnienie minimum 1 miejsca parkingowego dla samochodu osobowego na 2 osoby zatrudnione do obsługi urządzeń fotowoltaicznych.

§ 13. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

 1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
  1. zasilanie energetyczne z sieci elektroenergetycznych, przy czym dopuszcza się korzystanie z odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem ustaleń planu,
  2. stosowanie wyłącznie sieci kablowych przy budowie nowych oraz przebudowie i rozbudowie istniejących sieci elektroenergetycznych;
 2. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:
  1. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego,
  2. zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z dachów obiektów budowlanych w granicach działki,
  3. stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych gwarantujących zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej,
  4. zabezpieczenie odpływu wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz zaleganiem wód opadowych;
 3. Ze względu na specyfikę inwestycji lokalizowanej w granicach obszaru planu, nie ustala się warunków dotyczących zaopatrzenia w wodę i gaz, a także warunków odprowadzenia ścieków.

§ 14. W granicach obszaru planu dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi i wiedzą techniczną.

§ 15. Dla terenów: 1RZ (o powierzchni ok. 1,13 ha), 2RZ (o powierzchni ok. 1,60 ha), 3RZ (o powierzchni ok. 2,57 ha) oraz 4RZ (o powierzchni ok. 1,59 ha), oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie terenu: tereny zabudowy związanej z rolnictwem. W liniach rozgraniczających terenów dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, które nie wymagają zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz wiat i budynków gospodarczych służących gospodarce rolnej. Obowiązuje zakaz budowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
 2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
  2. maksymalna powierzchnia zabudowy działki rolnej: 2% powierzchni,
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki rolnej: 0,02,
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki rolnej: 0,
  5. minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki rolnej: 95%,
  6. maksymalna liczba kondygnacji: 1,
  7. maksymalna wysokość zabudowy: 10 m,
  8. geometria głównych połaci dachu: dowolna;
 3. nad powierzchnią terenów 3RZ i 4RZ dopuszcza się zachodzenie łopat elektrowni wiatrowej zlokalizowanej poza granicami planu;
 4. przez teren 4RZ, zgodnie z rysunkiem planu, przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15kV;
 5. przez teren 3RZ, zgodnie z rysunkiem planu przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN300 wraz ze strefą kontrolowaną, dla których obowiązują ustalenia zawarte w §9 pkt 5;
 6. zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 12;
 7. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: zgodnie z § 13 i § 14;
 8. ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

§ 16. Dla terenu PEF (o powierzchni ok. 36,31 ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie terenu: teren elektrowni słonecznej. W liniach rozgraniczających terenu dopuszcza się:
  1. lokalizację wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW,
  2. realizację zaplecza technicznego oraz sieci i obiektów infrastruktury technicznej, w tym stacji GPZ WN/SN/nn, magazynów mocy, instalacji do produkcji wodoru, pomieszczeń socjalnych i magazynowych dla doraźnej obsługi terenu, a także dojazdów przeznaczonych do obsługi inwestycji, parkingów i placów;
 2. zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu obowiązujące dla nieruchomości przeznaczonych pod lokalizację urządzeń fotowoltaicznych:
  1. linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
  2. maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej):
   • systemami fotowoltaicznymi: 85%,
   • zabudową kubaturową do obsługi farmy fotowoltaicznej: 2%, lecz nie więcej niż 200 m2,
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla zabudowy kubaturowej): 0,02,
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,
  5. minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 10000 m2,
  6. minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, w tym powierzchni pod urządzeniami fotowoltaicznymi (dla działki budowlanej): 60%,
  7. maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 1,
  8. dopuszcza się 1 kondygnację podziemną,
  9. maksymalna wysokość zabudowy: do 7 m,
  10. geometria głównych połaci dachu: dach płaski;
 3. nad powierzchnią terenu dopuszcza się zachodzenie łopat elektrowni wiatrowych zlokalizowanych poza granicami planu;
 4. wzdłuż drogi powiatowej nr 1159G ustala się lokalizację pasa zieleni izolacyjnej;
 5. przez teren, zgodnie z rysunkiem planu, przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15kV;
 6. przez teren, zgodnie z rysunkiem planu, przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN300 wraz ze strefą kontrolowaną, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 9 pkt 5;
 7. zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 12;
 8. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: zgodnie z § 13 i § 14;
 9. ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 18. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Załączniki nr 1 oraz 4 do Uchwały nr LXI/561/2023 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 32.

Załączniki

Powiadom znajomego