W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zaproszenie do składania ofert w trybie dialogu konkurencyjnego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Status zamówienia unieważnione
Zamawiający Gmina Kobylnica
Tryb zamówienia dialog konkurencyjny
Wartość zamówienia powyżej 200 000 euro
unieważnienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) (dalej: „ustawa Pzp), Zamawiający zawiadamia, że działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne i faktyczne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu (z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp).

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 13:00 dnia 31 stycznia 2020 r. nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza zaproszenie do składania ofert
14.01.2020 r. - zmiana terminu składania ofert !
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kobylnica
ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
NIP: 839 17 19 997
tel.: 59 842-90-70 do 71
fax 59 842-90-72
                                                                                  uczestnicy dialogu konkurencyjnego
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”,opublikowanego w BZP pod numerem 568699-N-2018 w dniu 6 czerwca 2018 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Działając na postawie art. 60e ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm..), zwanej dalej „ustawą pzp”, Zamawiający zaprasza do składania ofert w ww. postępowaniu.
I. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr 568699-N-2018 w dniu 6 czerwca 2018 r.
II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie http://bip.kobylnica.tensoft.pl/ w zakładce: Zamówienia publiczne;
III. Zamawiający na podstawie w art. 60e ust. 3a pkt 4) ustawy pzp w związku z pkt III.5) oraz pkt III.4) oraz pkt III.7) ogłoszenia o zamówieniu, informuje, iż wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, jest następujący:
1)   wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w pkt III.1.3.lit.a) ogłoszenia,
2)   wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt III.1.3.lit.b) ogłoszenia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
3)   dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt III.1.2 lit. a) ogłoszenia,
4)   informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości określonej w pkt III.1.2 lit. b) ogłoszenia, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
5)   odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp,
6)   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
IV. Ofertę sporządzoną w języku polskim należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2020 r. do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica, pokój nr 11
V. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Pan Andrzej Kaczmarczyk.
VI. Kryteria oceny oraz wagi przypisane kryteriom oceny ofert określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykaz załączników do zaproszenia do składania ofert
Załącznik nr 1 – SIWZ wraz z załącznikami
Załącznik nr 2 – Projekt umowy wraz z załącznikami

Załączniki do powyższego zaproszenia do składania ofert stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 8429070 w.238.

Załączniki

Powiadom znajomego