W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

ZP.271.RB-12.16.2019

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315 wraz z remontem pomieszczeń oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica” (Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2)
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.271.RB-12.16.2019
Zamawiający Gmina Kobylnica
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Gminy Kobylnica
rozstrzygnięcie

Gmina Kobylnica, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:
roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315 wraz z remontem pomieszczeń oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica” (Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2)
wybrał najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez firmę Usługi Budowlano-Ciesielskie „DOMEX”, Radosław Turzyński, która uzyskała najwyższą liczbę punktów wśród złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Oferta uzyskała 100 punktów według następujących kryteriów:
1) Cena oferty C z wagą 60 punktów – 60 punktów, 
2) Okres Rękojmi R z wagą 40 punktów – 40 punktów.

UZASADNIENIE: Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów wśród badanych ofert, nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest zgodna z ustawą Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

W postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:
1.  Oferta nr 1 – firma Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego „Agnes” Michał Guzera,  
Cena – 805.650,00 zł brutto, Rękojmia – 84 miesiące:
1)    złożyła wszystkie dokumenty wraz z ofertą w terminie;
2)    otrzymała łącznie 96,40 pkt. według kryteriów (wg wzoru: P = C + R): 
·      cena C – 60% - otrzymała 56,40 pkt.
·      okres rękojmi R – 40% - otrzymała 40 pkt.

2.  Oferta nr 2 – firma Usługi Budowlano-Ciesielskie „DOMEX” Radosław Turzyński
Cena: 754.817,20 zł brutto, Rękojmia – 84 miesiące:
1)    złożyła wszystkie dokumenty wraz z ofertą w terminie;
2)    otrzymała łącznie 100,00 pkt. według kryteriów (P = C + R): 
·      cena C – 60% - otrzymała 60,00 pkt.
·      okres rękojmi R – 40% - otrzymała 40 pkt.

3.  Oferta nr 3 – firma CHADACZ ARTUR-FLOOR, 
Cena: 872.051,67 zł brutto, Rękojmia – 60 miesięcy:
1)    złożyła wszystkie dokumenty wraz z ofertą w terminie;
2)    otrzymała łącznie 80,60 pkt. według kryteriów (wg wzoru: P = C + R): 
·      cena C – 60% - otrzymała 52,20 pkt.
·      okres rękojmi R – 40% - otrzymała 28,40 pkt.

Żaden z wykonawców nie podlega wykluczeniu.

Żadna oferta nie została odrzucona.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zawiadomienie o wyborze oferty zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.kobylnica.pl , tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylnica oraz przesłano do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylnica, krajowy numer identyfikacyjny 77097983200000, ul. Główna  20, 76-251 Kobylnica, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 842-90-70, e-mail a.tantala@kobylnica.eu, faks 59 842-90-72.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.kobylnica.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak https://bip.kobylnica.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak https://bip.kobylnica.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak Inny sposób:
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty oraz innych dokumentów i oświadczeń w formie elektronicznej. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania.
Adres: Urząd Gminy Kobylnica ul. Główna 20 76-251 Kobylnica - sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315 wraz z remontem pomieszczeń oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica” (Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2)
Numer referencyjny: ZP.271.RB-12.16.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315 wraz z remontem pomieszczeń oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica” (Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2), w tym:
Zadanie Nr 1 – roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315 wraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej, obejmujące:
1)       termomodernizację budynku wraz z robotami towarzyszącymi, w tym:
a)          docieplenie elewacji zachodniej budynku wraz z robotami towarzyszącymi,
b)         wykonanie izolacji cieplnej zewnętrznych ścian podziemia i cokołu od wewnątrz budynku, w poziomie piwnic,
c)          ocieplenie stropu nad piwnicą, wykonane od strony pomieszczeń piwnicznych,
d)         wymiana części stolarki otworowej wraz z robotami towarzyszącymi,
2)       modernizacja instalacji c.o.,
3)       wymiana źródła ciepła na kocioł kondensacyjny wraz z robotami towarzyszącymi,
4)       wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych na energooszczędne oprawy typu LED,
5)       przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED oraz z wymianą osprzętu,
oraz
8)     montaż tablicy informacyjnej (wykonanej zgodnie z wytycznymi PRO WP 2014-2020 i dostarczonej przez Zamawiającego),
9)     wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej,
10) wykonanie dokumentacji odbiorowej,
11) szkolenie pracowników Zamawiającego,
12) wykonanie badań termowizyjnych budynku.
Zadanie Nr 2 – roboty budowlane dot. remontu budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315, obejmujące:
1)       remont pomieszczeń wraz z pracami towarzyszącymi, w tym:
a)       naprawa powierzchni ścian i sufitów po wykonanych robotach sanitarnych i elektrycznych,
b)      malowanie ścian i sufitów wybranych pomieszczeń,
c)       malowanie ościeżnic drzwi wewnętrznych do wybranych pomieszczeń,
d)      wymiana wykładzin w wybranych pomieszczeniach wraz w wymianą i malowaniem progów,
e)       wymiana tynków wewnętrznych w pomieszczeniu wiatrołapu,
f)        naprawa okładzin ścian i wykonanie posadzki oraz montaż kołnierzy ogniochronnych w kotłowni,
2)       wymiana stolarki wewnętrznej drzwiowej na antywłamaniową do wybranych pomieszczeń,
3)       wymiana instalacji internetowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu,
oraz
4)       wykonanie dokumentacji odbiorowej.
UWAGA:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje następujących robót, które zostały przewidziane w dokumentacji projektowej, tj.:
1)       montażu instalacji odnawialnych źródeł energii – instalacja fotowoltaiczna,
2)      montażu instalacji ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznej,
3)      montażu instalacji przepięciowej dla zasilenia z ogniw.
Wymagania dotyczące badań termowizyjnych:
1)    Wykonawca wykona badania w okresie gwarancji podczas pierwszego sezonu zimowego w dniu wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego, bądź ewentualnie ustalonym przez Strony.
2)    Wykonawca wykona badania termowizyjne budynku zgodnie z procedurą opisaną PN-EN 13187:2001 (Właściwości cieplne budynków - Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - Metoda podczerwieni).
3)    Z przeprowadzonych badań, Wykonawca sporządzi raport potwierdzający wykonanie robót budowalnych zgodnie z Dokumentacją oraz z Załącznikiem nr 2 Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4)    W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i ponownego wykonania badań, w celu potwierdzenia ich prawidłowego usunięcia.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w pkt 3 SIWZ oraz zgodnie z art. 31 PZP za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Załącznik Nr 9 do SIWZ oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP dopuszcza się rozwiązania wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanej dalej „STWiORB” lub równoważne.
Wykonawca przed złożeniem zamówienia na materiały budowlane i urządzenia zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającymich typ i kolorystykę.
Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności związane z montażem instalacji centralnego ogrzewania i kotła c.o., montażem urządzeń elektrycznych, montażem stolarki, dociepleniem ścian i stropów, malowaniem, zgodnie z pkt 19.0 SIWZ
II.5) Główny kod CPV: 45321000-3
Dodatkowe kody CPV: 45223000-6, 45400000-1, 45320000-6, 45421000-4, 45111300-1, 45331000-6, 45330000-9, 45310000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach:
Lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 30/06/2020
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresiewykonał jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł
Uwaga:
W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane rozliczenie nastąpiło w innej niż PLN walucie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych robót budowlanych przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ na stronie Zamawiającego. 
Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:
-      co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która obejmie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
-      co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która obejmie funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
-      co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która obejmie funkcję kierownik robót posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwaga:
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej.
W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP:
1)    dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł,
2)    wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, potwierdzających spełnienie warunku opisanego w pkt 5.1.2 ppkt 1 SIWZ, sporządzony według Załącznika Nr 5 do SIWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej Zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzających spełnienie warunku opisanego w pkt 5.1.2 ppkt 2 SIWZ, sporządzony według Załącznika Nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, sporządzone według Załącznika Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1)    oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP dotyczące spełniania warunków udziału, stanowiąceZałącznik Nr 2 do SIWZ,
2)    oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ, które będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
3)    zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia sporządzone wedługZałącznika Nr 7 do SIWZ,
4)    pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik; w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego wykonawcy;
5)    oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy wadium wniesione zostało w formie gwarancji lub poręczenia.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach zgodnie z oświadczeniem wskazanym w Załączniku Nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach wskazanych w Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ.
W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a PZP Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów – pisemnego zobowiązania tych podmiotów (Załącznik Nr 7 do SIWZ), które określają w szczególności:
1)    zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)    sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3)    zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)    czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 i 2 powyżej, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wadium w wysokości 15 000,00 zł.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)    w pieniądzu, przelewem na rachunek Urzędu Gminy Kobylnica nr 94 9317 0002 0090 0733 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Sławnie;
2)    w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3)    w gwarancjach bankowych;
4)    w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)    w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Wadium wniesione w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób: Wadium - ZP.271.RB-12.16.2019
Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza, przelewem zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty.
Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zgodnie z art. 46 ust. 4a PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zgodnie z art. 46 ust. 5 PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1)    odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2)    nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)    zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
okres rękojmi
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
Wniosek z propozycją zmiany treści umowy złożony przez jedną ze Stron winien zawierać określenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.
Zmiana postanowień zawartej umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa między innymi w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:
1)    zmiany dotyczą osób wskazanych w § 4 umowy, pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych uprawnień budowlanych, przy czym w przypadku określonym w § 4 ust. 1, 9 i 10 Wykonawca ma bezwzględny obowiązek wyrażenia zgody na zmianę zaproponowaną przez Zamawiającego,
2)    zmiany dotyczą terminu zakończenia przedmiotu umowy:
a)       w okolicznościach wskazanych w § 3 ust. 4, tj. w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych (np. długotrwałe, obfite opady deszczu, śniegu, gradu, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki i inne), uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i występowania przeszkód spowodowanych tymi warunkami,
b)      w przypadku zlecenia wykonania robót budowlanych w trybie art. 144 ust. 1 pkt 6 PZP,
c)       w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej,
d)      w przypadku wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót,
e)       w przypadku przedłużających się procesów administracyjnych,
f)        w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania,
g)       w przypadku wystąpienia przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają prowadzenia robót,
h)      w przypadkach, o których mowa w punktach 5 – 7 oraz 9 poniżej,
3)    zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ,
4)    zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
5)    zmiany dotyczą wprowadzenia zamiennych materiałów, urządzeń jak również technologii wykonywania robót przedstawionych w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego np.: przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji i konserwacji wykonywanego przedmiotu umowy; poprawienia parametrów technicznych z zastrzeżeniem, iż roboty zamienne nie mogą powodować wzrostu ceny stanowiącej podstawę do rozliczeń,
6)    zmiany są spowodowane występowaniem niezainwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony, niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami. W takim przypadku zmieniony może zostać termin wykonania przedmiotu umowy, bądź sposób i zakres wykonania robót na taki, który uwzględnia trudności spowodowane występowaniem obiektów i przeszkód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
7)    zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa mających związek z realizacją umowy albo zmianą zasad finansowania i rozliczania umowy przez podmioty trzecie,
8)    zmiany dotyczą terminów płatności,
9)    zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 PZP.
Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za zgodnym porozumieniem Stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-30 godzina: 09:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki do powyższego ogłoszenia o przetargu stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 8429070 w.254.

Załączniki

SIWZ doc, 530 kB

Powiadom znajomego