W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

przetarg - budowa drogi Słonowice

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na roboty budowlane pn. .: Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach - Etap II położonej na działkach nr 46 i 130 obręb Słonowice na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy CUW-DOR.271.17.2020.OZ
Zamawiający Gmina Kobylnica - Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Termin składania ofert
Sposób składania ofert sekretariat Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20, pok. nr 10 (I piętro)
rozstrzygnięcie

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY UL.WODNA 20/2 76-251 KOBYLNICA

Znak sprawy: CUW.DOR.271.17.2020.OZ

Kobylnica, dnia 11.09.2020r.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, działając jako Zamawiający w imieniu Gminy Kobylnica, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5.350.000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach - Etap II położonej na działkach nr 46 i 130 obręb Słonowice na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej” wybrał najkorzystniejszą ofertę, która została złożona przez firmę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOREK Piotr Lorek, z siedzibą Słupsku przy ulicy Zygmunta Augusta 41 , która otrzymała łącznie 100 punktów w cenie brutto 284 356,98 zł z okresem rękojmi 72 miesiące.

W niniejszym postepowaniu Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

 • Kryterium 1: Cena oferty C – waga kryterium 60%, waga punktowa 60 pkt
 • Kryterium 2: Okres rękojmi R – waga kryterium 40%, waga punktowa 40 pkt 

(do oceny ofert przyjmuje się maksymalny okres 72 miesiące zgodnie z SIWZ).

Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru (P = C+R).

Oferta nie podlega odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, a tym samym uzyskała łącznie 100 punktów. Spełnia wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest zgodna z ustawą Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Zamawiający zawiadamia, że nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym przetargu wpłynęły następujące oferty:

 1. OFERTA NR 1: Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOREK Piotr Lorek
  siedziba:  ul. Zygmunta Augusta 41,  76-200 Słupsk, 
  w zakresie: 
  Cena brutto oferty C (60%):  284 356,98 zł
  Okres rękojmi R (40%):  72 miesiące
  Oferta otrzymała 100 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R): 
  ·      cena C – 60% - otrzymała 60 pkt,
  ·      okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 40 pkt.
 2. OFERTA NR 2: Wykonawca: ZIMAR Ryszard Ziegert
  siedziba:  ul. Konarskiego 4,  77-100 Bytów, 
  w zakresie: 
  Cena brutto oferty C (60%):  301 390,85 zł
  ·         Okres rękojmi R (40%):  72 miesiące
  Oferta otrzymała  96,40 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R): 
  ·      cena C – 60% - otrzymała 56,40 pkt,
  ·      okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 40 pkt.
 3. OFERTA NR 3: Wykonawca: Krężel Sp. z o.o.
  siedziba:  ul. Kasztanowa 1,  76-251 Kobylnica, 
  w zakresie: 
  Cena brutto oferty C (60%):  349 511,88 zł
  ·         Okres rękojmi R (40%):  72 miesiące
  Oferta otrzymała 88,60 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R): 
  ·      cena C – 60% - otrzymała 48,60 pkt,
  ·      okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 40 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 92 ust.2 Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, na stronie internetowej http://cuwkobylnica.bip.gov.pl,  http://bip.kobylnica.p l oraz przekazano do Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

Marta Prezlata

GMINA KOBYLNICA DZIAŁAJĄCA POPRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, znak sprawy:

CUW-DOR.271.17.2020.OZ

na roboty budowlane pn. .: Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach - Etap II położonej na działkach nr 46 i 130 obręb Słonowice na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej

bez możliwości składania ofert częściowych

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest dostępna na stronie http://cuwkobylnica.bip.gov.pl, http://bip.kobylnica.pl lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi 1 września 2020 roku o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, pok. nr 10 (I piętro).

Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 w sekretariacie do dnia 1 września 2020 r. do godz. 9:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 574753-N-2020 w dniu 14 sierpnia 2020r.

Załączniki do przetargu stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 8415912 w.105.

Załączniki

Powiadom znajomego