W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Przetarg - roboty budowlane - Kończewo

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na roboty budowlane pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w miejscowości Kończewo (gm. Kobylnica) poprzez dobudowę do istniejącej szkoły podstawowej obiektu szkolnego z elementami funkcjonalnymi szkoły wraz z wykonaniem charakterystyki energetycznej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji odbiorowej w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwoju Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024 w zakresie budowy łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły podstawowej a projektowaną salą gimnastyczną (etap I budowy budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kończewie)”.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy CUW-DOR.271.14.2020.OZ
Zamawiający Gmina Kobylnica - Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Termin składania ofert
Sposób składania ofert sekretariat Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20, pok. nr 10 (I piętro)
rozstrzygnięcie

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY
UL.WODNA 20/2 76-251 KOBYLNICA
Znak sprawy: CUW.DOR.271.14.2020.OZ
Kobylnica, dnia 26.08.2020r.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, działając jako Zamawiający w imieniu Gminy Kobylnica, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5.350.000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w miejscowości Kończewo (gm. Kobylnica) poprzez dobudowę do istniejącej szkoły podstawowej obiektu szkolnego z elementami funkcjonalnymi szkoły wraz z wykonaniem charakterystyki energetycznej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji odbiorowej w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwoju Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024 w zakresie budowy łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły podstawowej a projektowaną salą gimnastyczną (etap I budowy budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kończewie)” wybrał najkorzystniejszą ofertę, która została złożona przez firmę ECOZET Sp. z o.o., z siedzibą w Kaliska Kościerskie, ul. Strażacka 6, 83-400 Kościerzyna, która otrzymała łącznie 100 punktów w cenie brutto 1 385 585,55 zł, z okresem rękojmi 72 miesiące.

W niniejszym postepowaniu Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium 1: Cena oferty C – waga kryterium 60%, waga punktowa 60 pkt
Kryterium 2: Okres rękojmi R – waga kryterium 40%, waga punktowa 40 pkt 
(do oceny ofert przyjmuje się maksymalny okres 72 miesiące zgodnie z SIWZ).

Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru (P = C+R).

Oferta nie podlega odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, a tym samym uzyskała łącznie 100 punktów. Spełnia wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest zgodna z ustawą Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Zamawiający zawiadamia, że nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym przetargu wpłynęły następujące oferty:

1. OFERTA NR 1: „SUMABUD” Zakład Usług Inwestycyjnych Roman Małkiewicz Spółka jawna siedziba: ul. Tuwima 23/117, 76-200 Słupsk, w zakresie:

 • Cena brutto oferty C (60%):  1 883 489, 24 zł
 • Okres rękojmi R (40%):  72 miesiące

Oferta otrzymała 84,40 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R):

 • cena C – 60% - otrzymała 44,40 pkt,
 • okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 40 pkt.

2. OFERTA NR 2: CONCEPT BAU Sp. z o.o. Spółka Komandytowa siedziba: Nawcz 18A, 84-218 Łęczyce, w zakresie:

 • Cena brutto oferty C (60%):  1 599 000,00 zł
 • Okres rękojmi R (40%):  72 miesiące

Oferta otrzymała 92,20 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R):

 • cena C – 60% - otrzymała  52,20 pkt,
 • okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 40 pkt

3. OFERTA NR 3: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankra-Bis” Małgorzata Trojańska siedziba: Rzepnica ul. Św. Wojciecha 9, 77-100 Bytów, w zakresie:

 • Cena brutto oferty C (60%):  1 449 768, 25 zł
 • Okres rękojmi R (40%):  72 miesiące

Oferta otrzymała 97,60 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R):

 • cena C – 60% - otrzymała 57,60 pkt,
 • okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 40 pkt.

4. OFERTA NR 4: Wykonawca: ECOZET Sp. z o.o. siedziba: Kaliska Kościerskie, ul. Strażacka 6, 83-400 Kościerzyna, w zakresie:

 • Cena brutto oferty C (60%):  1 385 585,55 zł
 • Okres rękojmi R (40%):  72 miesiące

Oferta otrzymała 100 punktów według kryteriów: (wg wzoru: P = C+R):

 • cena C – 60% - otrzymała 60 pkt,
 • okres rękojmi na roboty budowlane R – 40% - otrzymała 40 pkt.

5. OFERTA NR 5: Wykonawca: ATP Budownictwo Sp. z o.o. – oferta odrzucona siedziba: ul. Kijowskiego 5, 76-200 Słupsk, w zakresie: 

 • Cena brutto oferty C (60%):  1 396 050,00 zł
 • Okres rękojmi R (40%):  72 miesiące

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 92 ust.2 Pzp Zawiadomienie o wyborze oferty zamieszczono na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, na stronie internetowej http://cuwkobylnica.bip.gov.pl,  http://bip.kobylnica.p l oraz przekazano do Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

GMINA KOBYLNICA – ZMIANA OGŁOSZENIA

w przetargu nieograniczonym poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

na roboty budowlane pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w miejscowości Kończewo (gm. Kobylnica) poprzez dobudowę do istniejącej szkoły podstawowej obiektu szkolnego z elementami funkcjonalnymi szkoły wraz z wykonaniem charakterystyki energetycznej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji odbiorowej w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwoju Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024 w zakresie budowy łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły podstawowej a projektowaną salą gimnastyczną (etap I budowy budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kończewie)." bez możliwości składania ofert częściowych.

Otwarcie ofert nastąpi 18 sierpnia 2020 roku o godz. 9.15 w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, Główna 20, pok. nr 10 (I piętro).

Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 w sekretariacie do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 9:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540151587-N-2020 w dniu 13.08.2020 r.


GMINA KOBYLNICA DZIAŁAJĄCA POPRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: 

CUW-DOR.271.14.2020.OZ

na roboty budowlane pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w miejscowości Kończewo (gm. Kobylnica) poprzez dobudowę do istniejącej szkoły podstawowej obiektu szkolnego z elementami funkcjonalnymi szkoły wraz z wykonaniem charakterystyki energetycznej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji odbiorowej w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwoju Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024 w zakresie budowy łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły podstawowej a projektowaną salą gimnastyczną (etap I budowy budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kończewie)”.

bez możliwości składania ofert częściowych

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest dostępna na stronie http://cuwkobylnica.bip.gov.pl, http://bip.kobylnica.pl lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi 17 sierpnia 2020 roku o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, pok. nr 10 (I piętro).

Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 w sekretariacie do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godz. 9:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 563182-N-2020 w dniu 17 lipca 2020r.

Załączniki do przetargu stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 8415912 w.105.

Załączniki

SIWZ docx, 101 kB
Karta T3 pdf, 321 kB

Powiadom znajomego